فایل رایگان طراحی سنگ فرش انعطاف پذیر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحی سنگ فرش انعطاف پذیر :

فایل رایگان طراحی سنگ فرش انعطاف پذیر

11.1 روش طراحی مكانیزه درجه بندی شده

معادلات طراحی ارائه شده در راهنمای طراحی AASHTO در سال 1986، به طور غیر علمی بر طبق نتایج بدست آمده از قسمت جاده ای AASHTO ارائه شده است. به منظور بسط آنالیزهای سنگ فرشی مكانیزه و روش طراحی برای نسخه‌های آتی راهنمای AASHTO، پروژه ای تحقیقاتی با عنوان « روشهای آنالیزی ساختاری مكانیزه درجه بندی شده برای سنگ فرشها » به دانشگاه Illinois تحت NCHRP 1-26 اعطا گردید. تحقیق هم شامل سنگ فرش انعطاف پذیر و هم سنگ فرش نرم نشو بود در گزارش دو نسخه ای، كه در اینجا به عنوان گزارش 26-1 رجوع می‌شود، برای برنامه تحقیقاتی بزرگراه تعاونی ملی آماده شده بود. برخی اطلاعات ارائه شده از گزارش 26-1 فراهم گردیده است.

روش مكانیزه درجه بندی شده، نامی تخصصی تر برای روش مكانیزه غیر علمی است. این روش شامل برخی مدل‌های آشفتگی مكانیزه است كه درجه بندی دقیق را به منظور اطمینان از اینكه، آشفتگی واقعی و پیش بینی شده را بتوان فراهم كرد، ایجاب می‌كند. هدف از درجه بندی برقراری توابع انتقالی وابسته ی مكانیكی با عكس العمل ها به اشكال ویژه ی آشفتگی فیزیكی است. ممنیری ارزیابی مدل‌های هدف بوسیله مقایسه نتایج با مشاهدات در بخشهای دیگر كه در تمرین درجه بندی نیستند را شامل می‌شود. این روش در چندین روش طراحی همچون روش موسسه آسفالت كه در بخش 11.2.6 توصیف شد، استفاده شده است. ولی، این روشهای موجود براساس فرضیات تسحیل شده پایه ریزی نشده و شدیدا مطلوب نیستند. به روشهایی پیشنهاد شده در این بخش را باید به عنوان هدفهای طولانی مدتی كه در آینده اجرا خواهد شد، نگریست.

  1. تركیب سنگ فرش را مشخص كنید. (فرضی)
  2. در وانداد ویژگیهای مواد (فصل7)

اطلاعات اقلیمی ( فصل 1و11)

  1. مدل‌های اقلیمی(فصل 11)

انتقال گرمایی

موازنه ی رطوبت

نفوذ و زهكش

  1. دروانداد

ترافیك (فصل 6)

  1. مدل‌های ساختاری ( فصل 2و3)
  2. عكس العمل سنگ فرش W، 4، 0
  3. اعتبار طرح (فصل 10 )
  4. مدل‌های آشفتگی (فصل 11.9 )

ترك خوردگی، ساییدگی، پوسیدگی

ترك خوردگی در دمای پایین

طرح نهایی

لینک کمکی