فایل رایگان طراحی و آزمون مدل بهینه تامین مالی در شركت ایران خودرو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحی و آزمون مدل بهینه تامین مالی در شركت ایران خودرو :

چكیده:...............................................................................................................................................................

1

فصل یك: مقدمه تحقیق:

1- بیان كلی موضوع وضرورت انجام تحقیق.............................................................................................

3

2- تشریح كلی ساختار پایان نامه ............................................................................................................

13

فصل دوم: ادبیات تحقیق :

1- مقدمه.........................................................................................................................................................

21

2- ارزش...........................................................................................................................................................

32

3- هزینه تامین و ساختار سرمایه...............................................................................................................

40

4- خط مشیء تقسیم سود.........................................................................................................................

79

5- مدیریت ریسك........................................................................................................................................

84

6- مبانی پیش بینی مؤلفه های تاثیرگذار اقتصاد بربازارهای مالی وپولی........................................

118

فصل سوم: روش انجام تحقیق‌:

1- مقدمه .........................................................................................................................................................

134

2- ساختار یكپارچه مدل تامین مالی ......................................................................................................

136

3- نحوه پردازش اطلاعات در مدل ............................................................................................................

144

4- پردازش اطلاعات در بخشهای اصلی مدل .........................................................................................

148

5- شرح معادله های مدل ریاضی.............................................................................................................

153

6- مدلهای پشتیبان مدل اصلی .................................................................................................................

162

7- تشریح كلی مدل بررسیهای اقتصادی ...............................................................................................

166

فصل چهارم: داده ها و آزمون مدل:

1- مقدمه .........................................................................................................................................................

174

2- پایگاه جمع آوری داده ها ـ شركت ایران خودرو ............................................................................

176

3- توصیف و تحلیل داده ها ......................................................................................................................

192

4- اجرای مدل با اطلاعات واقعی ..............................................................................................................

219

5- اعتبار سنجی مدل .................................................................................................................................

229

6- نتایج اجرای مدل .....................................................................................................................................

229

فصل پنجم: یافته های تحقیق:

1- مقدمه.........................................................................................................................................................

232

2- نتیجه گیری..............................................................................................................................................

232

3- محدودیتها و كاربرد های تحقیق

236

4- پیشنهادات تحقیق ..................................................................................................................................

239

- منابع و مأخذ و فایل رایگان طراحی و آزمون مدل بهینه تامین مالی در شركت ایران خودرو
فهرست جداول و شكلها

- پیوستها

فایل رایگان طراحی و آزمون مدل بهینه تامین مالی در شركت ایران خودرو
فهرست جزئی مطالب

عنوان :

صفحه

چكیده:

1

فـــــــصــــل اول : مقدمه تحقیق

1-1- بیان كلی موضوع و ضرورت انجام تحقیق :

1-1-1- بیان موضوع و پرسشهای اصلی تحقیق........................................................................................................................................

3

2-1-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق....................................................................................................................................................

4

3-1-1- فرضیات تحقیق..................................................................................................................................................................................

5

4-1-1- موضوع واهداف تحقیق.....................................................................................................................................................................

6

5-1-1- روش اجرای تحقیق و آزمون مدل................................................................................................................................................

6

6-1-1- مبانی اطلاعات و روشهای جمع آوری آن ..................................................................................................................................

8

7-1-1- دامنه و محدوده های مورد نظر تحقیق.......................................................................................................................................

9

8-1-1- محدودیتهای تحقیق ........................................................................................................................................................................

10

9-1-1- پیشینه تحقیق ..................................................................................................................................................................................

11

2-1- تشریح كلی ساختار پایان نامه :

1-2-1- ساختار یكپارچه پایان نامه (مدلهای پایه )..............................................................................................................................

13

2-2-1- ساختار یكپارچه پایان نامه (مدلهای اصلی ) ...........................................................................................................................

17

فـــــصل دوم : ادبیات تحقیق :‌

1-2- مقدمه و ‌تعاریف و نسبت ها :‌

1-1-2- مقدمه ..................................................................................................................................................................................................

21

2-1-2- ساختار سرمایه ...................................................................................................................................................................................

23

3-1-2- تعاریف و نسبت ها ..........................................................................................................................................................................

26

2-2- ارزش :

1-2-2- مقدمه ..................................................................................................................................................................................................

32

2-2-2- چگونه اوراق قرضه را ارزش گذاری كنیم ؟‌................................................................................................................................

33

3-2-2- سود نقدی و درآمد سهم..................................................................................................................................................................

35

4-2-2- ارزش گذاری انواع مختلف سهام ...................................................................................................................................................

36

5-2-2-برآورد پارامترهای موثر در مدل تنزیل سود نقدی پرداختنی.................... ..............................................................................

37

3-2- هزینه تامین سرمایه و ساختار سرمایه :

1-3-2- ریسك و هزینه تامین سرمایه .......................................................................................................................................................

40

2-3-2- هزینه تامین سرمایه از طریق سهامداران .....................................................................................................................................

40

3-3-2- اهرم عملیاتی ......................................................................................................................................................................................

43

4-3-2- نسبت اهرمی و بازده سهامداران......................................................................................................................................................

46

5-3-2- انتخاب بین بدهی و آورده سهامداران ..........................................................................................................................................

48

6-3-2- اهرم مالی و بتا.....................................................................................................................................................................................

52

7-3-2- هزینه تامین سرمایه از طریق ایجاد بدهی ..................................................................................................................................

53

8-3-2- ارزش افزوده اقتصادی و اندازه گیری نتایج اجرایی مالی .........................................................................................................

55

9-3-2- بدهی و ارزش ویژه ـ بهره و سود نقدی .......................................................................................................................................

56

10-3-2- ساختار سرمایه ................................................................................................................................................................................

59

11-3-2- ساختار سرمایه و شرایط پرداخت مالیات .................................................................................................................................

64

12-3-2- محدودیتهای استفاده از بدهی در ساختار سرمایه .................................................................................................................

68

13-3-2- مدل میلر .........................................................................................................................................................................................

72

14-3-2- چگونه ساختار سرمایه را میتوان تنظیم نمود ؟ .....................................................................................................................

75

15-3-2- سه روش برای استفاده از بودجه بندی سرمایه با استفاده از اهرم مالی .....................................................................

76

16-3-2- بتا و اهرم مالی ................................................................................................................................................................................

77

4-2- خط مشی تقسیم سود :

1-4-2- خط مشی تقسیم سود .....................................................................................................................................................................

79

2-4-2- خط مشی تقسیم سود .....................................................................................................................................................................

80

5-2- مدیریت ریسك :

1-5-2- مقدمه ..................................................................................................................................................................................................

84

2-5-2- مصون سازی مالی چیست ؟‌...........................................................................................................................................................

84

3-5-2- بحثهایی در رد مصون سازی .............................................................................................................................................

86

4-5-2- بحثهایی درحمایت از مصون سازی .............................................................................................................................................

88

5-5-2- چرا مصون سازی ؟ ...........................................................................................................................................................................

91

6-5-2- كاهش ریسك از طریق آپشن........................................................................................................................................................

91

7-5-2- روش مقابله ای قیمت گذاری آپشن..............................................................................................................................................

98

8-5-2- تاثیر تغییر در نوسانات سهام برارزش آپشن ..............................................................................................................................

102

9-5-2- روش مقابله ای قیمت گذاری آپشن در یك دوره خاص..........................................................................................................

103

10-5-2- روش مقابله ای قیمت گذاری آپشن برای دوره های زمانی متعدد ..................................................................................

107

11-5-2 ارزشیابی آپشن با استفاده از مدل Black & Scholes.......................................................................................................

111

6-2- مبانی پیش بینی تاثیرات مولفه های اقتصادی بر بازارهای مالی و پولی :

1-6-2- مقدمه ...................................................................................................................................................................................................

118

2-6-2- پیش بینی و عوامل مؤثر بر آن .....................................................................................................................................................

118

3-6-2- اندازه گیری خطاهای پیش بینی....................................................................................................................................................

119

4-6-2- مقدمه ای بر تكنیكهای پیش بینی بر اساس سری های زمانی ...........................................................................................

123

5-6-2- روش هموار سازی نمایی بر اساس تاثیرات روند .......................................................................................................................

128

فـــــصـــل سوم : روش انجام تحقیق :‌

1-3- مقدمه ........................................................................................................................................................................................................

134

2-3- ساختار یكپارچه تامین مالی ...............................................................................................................................................................

136

1-2-3- مدلهای حمایتگر ...............................................................................................................................................................................

137

2-2-3- مدلهای اصلی ...................................................................................................................................................................................

140

3-3- نحوه پردازش اطلاعات در مدل :

1-3-3- مرحله برآورد تقاضا بر اساس محدودیتهای بازار ......................................................................................................................

144

2-3-3- مرحله تنظیم مدل ORبرای تعیین تركیب بهینه تولید محصولات .................................................................................

144

3-3-3- مرحله برآورد نقدینگی حاصل از اجرای برنامه تولیدی محصولات ......................................................................................

145

4-3-3- مرحله برآورد نیاز نقدینگی سالیانه...............................................................................................................................................

145

5-3-3- مرحله برآورد كسری و نیازهای مالی و ارزی ............................................................................................................................

145

4-3- نحوه پردازش اطلاعات در بخشهای اصلی مدل :

1-4-3- تأثیر تصمیمات ساختار سرمایه در مدل ....................................................................................................................................

148

2-4-3- مرحله تعیین میزان نقدینگی در مقاطع زمانی مختلف ..........................................................................................................

148

3-4-2- مدیریت ریسك...................................................................................................................................................................................

149

4-4-3- هزینه تامین سرمایه .........................................................................................................................................................................

149

5-4-3- مدل بررسی مؤلفه های اقتصادی مؤثر بر نوسانات نرخ ارز .................................................................................................

150

5-3- شرح معادله های مدل ریاضی.............................................................................................................................................................

153

1-5-3- مفروضات مدل ...................................................................................................................................................................................

154

2-5-3- راهنمای پارامترها و متغیرهای مدل ...........................................................................................................................................

157

3-5-3-تابع اصلی و محدودیتهای مدل ریاضی .........................................................................................................................................

159

6-3- مدلهای پشتیبان مدل اصلی :

1-6-3- ساختار سرمایه : ..............................................................................................................................................................................

162

2-6-3- نوسانات نرخ ارز و آثار آن بر روشهای تامین مالی ................................................................................................................

162

3-6-3- هزینه تامین سرمایه و میانگین موزون آن ................................................................................................................................

162

4-6-3- روشهای مصون سازی در مورد ریسك بازپرداخت وامهای خارجی ....................................................................................

162

5-6-3- ارزش زمانی پول ...............................................................................................................................................................................

162

6-6-3- مقایسه هزینه تامین و نرخ بازده سرمایه ...................................................................................................................................

163

7-6-3- مدیریت ریسك...................................................................................................................................................................................

165

7-3- مدل بررسیهای اقتصادی :

7-3- تشریح كلی مدل بررسیهای اقتصادی .......................................................................................................................................

165

2-7-3- عوامل مؤثر بر نرخ برابری دلار با ریال .........................................................................................................................................

169

فـــصـــل چهارم : داده ها و آزمون مدل :

1-4- مقدمه ........................................................................................................................................................................................................

174

2-4- پایگاه جمع آوری داده ها ـ شركت ایران خودرو :‌

1-2-4- مقدمه ..................................................................................................................................................................................................

176

2-2-4- وضعیت كلی شركت و روند تغییرات آن ...................................................................................................................................

177

3-2-4- فعالیت اصلی شركت .......................................................................................................................................................................

179

4-2-4- سرمایه در سال تأسیس و تغییرات بعدی آن...............................................................................................................................

180

5-2-4- سوابق تولیدی.....................................................................................................................................................................................

183

6-2-4- رسالت چشم انداز و برنامه استراتژیك ایران خودرو ..................................................................................................................

185

7-2-4- برنامه های شركت در سال 1383................................................................................................................................................

187

8-2-4- برنامه های مدیریت نوین در سال 1383....................................................................................................................................

190

9-2-4- مبانی و مفروضات تهیه بودجه سال 1383 ...............................................................................................................................

190

3-4- توصیف و تحلیل داده ها .......................................................................................................................................................................

192

1-3-4- منابع تامین نقدینگی.........................................................................................................................................................................

193

2-3-4- مصارف نقدینگی.................................................................................................................................................................................

199

3-3-4- انواع داده ها و فرمت دریافت آنها ...............................................................................................................................................

204

4-3-4-روش نحوه تهیه گزارشات وجوه دریافتی عملیاتی ...................................................................................................................

214

5-3-4- نحوه محاسبه اصل و بهره قرار داد تسهیلات بانكی....................................................................................................................

215

6-3-4- رابطه پارامترهای مدل با اطلاعات واقعی سال 1383.............................................................................................................

216

7-3-4- تحلیل رابطه غیر خطی معادله مطلوبیت سهامداران ...............................................................................................................

217

4-4- اجرای مدل با اطلاعات واقعی سال 1383.......................................................................................................................................

218

1-4-4- خروجی نرم افزارLingo برای متغیرهای غیر صفر ...............................................................................................................

225

2-4-4- راهنمای پارامترها و متغیرهای مدل در نرم افزار Lingo .....................................................................................................

227

5-4- اعتبار سنجی مدل..................................................................................................................................................................................

229

6-4- نتایج حاصل از اجرای مدل با اطلاعات سال 1383.......................................................................................................................

229

1-6-4- استفاده از حداكثر مجاز جهت اضافه كردن سرمایه توسط سهامداران ................................................................................

229

2-6-4- اضافه شدن سرمایه در اولین دوره ...............................................................................................................................................

229

3-6-4- تعادل پرداخت و دریافت ها در هر دوره ......................................................................................................................................

230

4-6-4- استفاده مدل از تغییرات قیمت یورو و دلار با ریال ...................................................................................................................

230

5-6-4- استفاده مدل از حداكثر كشش فروش آزاد و پیش فروش........................................................................................................

230

6-6-4- دریافت وام و پرداخت اقساط آن..................................................................................................................................................

231

7-6-4- سایر قابلت های تحلیلی در مدل ...................................................................................................................................................

231

فــــــــصــل پـنــجم : یــافــتـه های تــحقـیـق

1-5- مقدمه ........................................................................................................................................................................................................

232

2-5- نتیجه گیری

1-2-5- نتیجه گیری كلی ..............................................................................................................................................................................

232

2-2-5- نتیجه گیری اجرایی مدل.................................................................................................................................................................

235

3-5- محدودیتهای و كاربردهای تحقیق :

1-3-5- محدودیتهای تحقیق ........................................................................................................................................................................

236

2-3-5- كاربردهای تحقیق..............................................................................................................................................................................

239

4-5- پیشنهادات تحقیق

1-4-5- پیشنهادات در زمینه اجرای مدل در آینده.................................................................................................................................

239

2-4-5- پیشنهادات در زمینه انجام تحقیقات آتی .................................................................................................................................

241چكیده تحقیق :

این تحقیق كوشش می نماید تا نسبت به دستیابی به تركیب بهینه تامین مالی بر اساس ساختار مناسب و معقول سرمایه و مبتنی بر برآورد حجم نقدینگی حاصل از تركیب بهینه تولید با هدف حداكثر سازی سود و حداقل سازی هزینه تامین مالی اقدام نماید . بنابراین بمنظور دستیابی به این هدف در محیط اجرایی شركت ایران خودرو ، لازمست ساختار و مدلهای مناسب علمی و كارآمد طراحی گردیده و نتایج اجرایی آن با روشهای سنتی و فعلی شركت مقایسه گردد ونهایتاً ماحصل پژوهش بعنوان یك الگوی علمی و مناسب به مدیریت شركت در زمینه فرآیند تامین مالی ، ارائه گردد .

با عنایت به اهداف كلی مشروحه فوق ، دامنه بررسیهای انجام شده از یكسو زمینه ها و روشهای موجود تامین نقدینگی در بازارهای پولی داخلی را در برمی گیرد و از سوی دیگر میزان نیازهای موجود شركت ، لزوم بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر بازارهای پولی و مالی قابل دسترس خارجی را ایجاب می نماید .

لذا بنا بر الزامات یاد شده برای دستیابی به یك مدل جامع و علمی قابل اجرا، باید مدل مورد طراحی بتواند تعادل در ساختار سرمایه و ساختار مالی را حفظ نموده و ضوابط اصولی ناظر برآنرارعایت نماید و همچنین نتایج بررسی مؤلفه ها و متغیرهای كلیدی اقتصادی تاثیرگذار بر بازارهای پولی بین المللی را نیز بكارگرفته و از طریق بررسی هزینه های تامین مالی هر یك از روشهای موجود و قابل دسترس ، به بهترین تركیب تامین مالی از نقطه نظر هزینه تامین آن برسد . لازم به ذكر است كه كلیه زمینه های مورد بررسی مذكور در فوق ، مبتنی بر كارپایه های تئوریك ارئه شده در فصل دوم این پژوهش صورت پذیرفته كه ماحصل آن در بخش مفروضات مدل تركیب بهینه تامین مالی ملحوظ گردیده است .با عنایت به ویژگیهای كلی ارائه شده در فوق تشریح شمای كلی مدل یكپارچه در این تحقیق و روشن نمودن نحوه عملكرد مجموعه حلقه های مرتبط بهم آن ،‌در ابتداضروری میباشد.لذا موضوعات قابل ارائه در این زمینه با نمودار ساختار یكپارچه تحقیق آغازمیشود و سپس با وارد شدن به جزئیات و ساختار مدل اصلی ادامه یافته و نهایتاً به نحوه انعكاس روابط هر یك از متغیرها در مدل و تشریح كاركرد آن میپردازد.

در ساختار كلی این پژوهش دو نوع از مدلهای مورد استفاده كاربرد دارند كه دسته اول بعنوان مدلهای حمایتگر ((supportive )) ،كارپایه ها و مبانی برآورد مجموعه نقدینگی و نهایتاً كسری قابل تامین آن از بازارهای مالی را مشخص می نمایندو سپس مدلهای دسته دوم كه موضوع اصلی این پایان نامه می باشند مورد تشریح قرار می گیرند .

استفاده از محاسبات ریاضی مختلف و متعدد در طراحی مدل مورد نظر ،‌نحوه استفاده از مبانی تئوریك پیش بینی تاثیرات مؤلفه های اقتصادی بر بازارهای مالی و پولی در برآورد نرخهای ارز، صورت پذیرفته است كه تا حدودی وسعت و دامنه عوامل تاثیر گذار بر مدل اصلی ، بیان گردد و بر این اساس ، اهمیت توجه به كلیه عوامل در فرآیند تصمیم گیری تامین بهینه نقدینگی در این شركت مورد تاكید و تشریح قرار گیرد . ضمناً در ارتباط با كاهش یا بحداقل رسیدن هزینه تامین مالی از بازارهای پولی بین المللی بحث مدیریت ریسك در ارتباط با كاهش تاثیرات ناشی از نوسانات نرخ ارز و بویژه یورو كه ارز مورد استفاده شركت می باشد ،در مدل بررسی مؤلفه های اقتصادی ، و مدل تامین بهینه مالی بصورت توام مورد استفاده قرارمیگیردكه جزئیات بیشتر آن در بخشهای مربوطه ارائه گردیده است . با عنایت به توضیحات فوق ،توالی مطالب ارائه شده دراین تحقیق بصورت زیر می باشد :

1. ساختار یكپارچه مدل تامین مالی و تشریح عملكرد آن

2. ادبیات تحقیق و مبانی تئوریك مرتبط با انجام آن

3. ارائه مفروضات و تشریح متغیرها و پارامترهای مدل ریاضی و نحوه عملكردو ارتباط روابط ساختاری آن با یكدیگر باشد .

4. مولفه ها ی اقتصادی و تاثیر آن بر بازارهای مالی وپولی

5. اجرای مدل با اطلاعات واقعی سال 1383 و تحلیل نتایج حاصل از آن

6. نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیقفصل اول:

مقدمه تحقیق:

1- بیان کلی موضوع و ضرورت انجام تحقیق

2- تشریح کلی ساختار پایان نامه

1- بیان کلی موضوع و ضرورت انجام تحقیق


1-1-1- بیان موضوع وپرسشهای اصلی تحقیق:

صنعت خودروی كشور درشكل اعم آن وشركت ایران خودروبصورت اخص،درراستای پاسخگوئی به نیازهای روزافزون بازار داخلی، ناگزیر به گسترش در همه ابعاد بوده است، توسعه كمی وكیفی دراین صنعت موجب افزایش چشمگیر سهم آن درتولید ناخالص ملی گردیده است وتنوع استفاده مواد درآن باعث ایجاد گستره عظیمی ازصنایع جنبی دركشور شده است، حاصل این رشد ایجاد شركتی با ابعاد ایران خودرو بوده است كه بیش از صدشركت را درحوزه های افقی وعمودی درزیرمجموعه خود جا داده است، چرخه اقتصادی وگردش نقدینگی دراین شركت درچند سال اخیر بگونه ای بوده است كه آنرا در رأس صد شركت برتر كشور از نظر درآمد قرارداده است ، افزایش تنوع محصولات ، بمیزان ده نوع سواری تولیدی ، اشتغال بیش از 20هزار نفر دراین واحد تولیدی، وابستگی بیش از 1000 شركت داخلی ازنظر عرضه مواد به این شركت ، ارزبری مواد اولیه خارجی بمیزان چند میلیارد دلار درسال، سرمایه گذاری درابعاد بسیار وسیع،روی آوری بسمت صادرات محصولات وایجادخطوط تولیدی دركشورهای خارجی حضورمؤثروتعیین كننددربازارسرمایه وبورس اوراق بهادار تهران وشاخصهای اساسی دیگر،جملگی موجب گردیده است كه این شركت جایگاه ویژه ای رادرصنعت كشوربه خوداختصاص دهد

اینك باتوصیف انجام شده فوق درمورد شركت ایران خودرو، بدیهی است كه روشهای دستیابی به میزان نیاز نقدینگی دردوره های كوتاه مدت یكساله ونحوه تامین آن ازمنابع داخلی وخارجی ، مستلزم دراختیار داشتن الگوی مناسب واصولی ومتكی به تئوریها ودانش روز میباشد تا براساس آن موضوع مدیریت تامین مالی و پس از آن مدیریت گردش وجوه ، به نحو مناسب صورت پذیرد، زیرا تامین وتدارك منابع مالی مورد نیاز درچنین ابعاد گسترده ای بدون استفاده از نگرشهای علمی ازیكسو وبكارگیری ابزار و مدلهای كارآمد واصولی ازسوی دیگر امكان پذیر نمیباشد لذا در تحقیق پیشنهادی باعنایت به اینكه مدل مورد ارائه در دوبخش مدلهای حمایتگر و مدلهای اصلی ازیكسو به بررسی كارپایه های نحوه دستیابی به میزان نقدینگی موردنیازجهت تحقق برنامه بهینه تولید وسایرجنبه های نیازنقدینگی میپردازدوازسوی دیگرمدل اصلی تامین نقدینگی براساس حداقل سازی هزینه تامین آن را ارائه می نماید ، لذا دستیابی به پاسخ سئوالهای ذیل ، بعنوان محورهای اساسی انجام آن محسوب میگردد:

الف- سئوالهای اصلی واساسی تحقیق:

1- براساس ساختارسرمایه شركت،چه میزان نیاز مالی را میتوان ازطریق ایجاد بدهی تامین نمود وتاچه میزان میتوان تامین آنرا ازطریق سهامداران انجام داد؟

2- ازچه روشهایی میتوان درجهت تامین منابع مالی با فرض بحداقل رسیدن هزینه تامین آن استفاده نمود؟

لینک کمکی