فایل رایگان بخش تشخیصی-معماری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بخش تشخیصی-معماری :

فایل رایگان بخش تشخیصی-معماری

مقدمه:

بخش تشخیصی

این بخش شامل 1ـ رادیولوژی 2ـ مامو گرافی 3ـ سونوگرافی 4ـ سی تی اسكن و انژیو گرافی می باشد كه در ادمه به توضیح هر كدام می پردازیم.

واژه نامه:

1ـ رادیولوژی (Radiology):

بر حسب اینكه از چه عواملی استفاده می شود

پزشكی هسته ای : بر اساس مواد رادیو اكتیو

رادیولوژی واقعی: بر اساس اشعه x كه رادیولوژی پزشكی واقعی نام دارد.

رادیولوژی پزشكی واقعی: 1ـ رادیولوژی تشخیصی 2ـ رادیولوژی درمانی

رادیولوژی تشخیصی: 1ـ فلوئورسكوپی 2ـ رادیوگرافی 3ـ توموگرافی كامپیوتری

معنی واژه های فوق را در ادامه توضیح خواهیم داد.

رادیولوژی درمانی: 1ـ دستگاههای رادیوتراپی 2ـ مقادیر درمانی در تابش پرتوها 3ـ حساسیت بافت در پرتوها

1 ـ 1 ـ فلوئورسكوپی: ( fluoroscopy )

ساده ترین روش رادیولوژی است. برای انجام آن نیازی به فیلم و تاریكخانه و ... نیست. با قرار دادن بیمار در پشت دستگاهی كه به فلورسكوپ مجهز است می توان در عرض چند دقیقه قسمت مورد نظر بدن را بررسی كرد. در مقایسه با رادیولوژی را فلورسكوپی بیمار تشعشع بستری دریافت می كند و این عامل محدود كننده این تكنیك است كه برای بررسی عضوی مانند ضربان قلب، حركات تنفسی ریه و دیافراگم و ... استفاده می شود.

2 ـ 1 ـ رادیوگرافی: (Radiography)

در رادیو گرافی با تنظیم شرایط الكتریكی تابش پرتونتگن و قرار دادن فیلمی در مسیر خروج پرتو ها و در عین حال به كار بستن وسایل فرعی برای جمع و جور نمودن تابش می توان از حالات سلامت و یا مرضی قسمتی از بدن مدرك مطمئنی برای مطالعه در دست داشت. منظور از عكس یا رادیو گرافی ساده عكسی است كه بدون كاربرد كاده خارجی به بدن گرفته می شود. در این روش تفكیك حدود اعضا از یكدیگر مشكل خواهد بود.

رادیوگرافی با مواد كنتراسی دارای تكنیك های جداگانه و به كار بردن مواد مختلف برای بررسی اندام های بدن می باشد. یكی از این روش ها آنژیوكاردیوگرافی است كه با تزریق مواد كنتراست به درون قلب از راه لوله های باریك كه از رگ های مختلف بدن وارد شده به حفرات معینی از قلب می رسند. رادیو گرافی از مراحل مختلف ضربان قلب به عمل آمده و امكان بررسی حفرات درونی قلب و دریچه ها فراهم می شود.

3 ـ 1 ـ توموگرافی كامپیوتری: (computerized tomography)

مبنای این روش به اندازه گیری مستقیم بقیای انرژی یك رشته پرتونتگن، پس از عبور آن از قسمتی از بدن است. در این جا یك اندازه گیری حساس میزان انرژی باقیمانده را حساب كرده و به كامپیوتر می دهد و كامپیوتر برای تمام نقاطی از بدن كه در مسیر عبور پرتو ایكس قرار گرفته اند، عدد جذبی را حساب می كنند. عكسی كه از این دستگاه های سی تی اسكن بدست می آید مثل یك برش تشریحی عرضی از بدن است كه در تمام نقاط آن، همه قسمت ها را می توان به خوبی بررسی كرد.

2ـ ماموگرافی تشخیصی: (Mammography)

ماموگرافی تشخیصی یك رادیوگرافی از پستان ها برای رد یا تایید شكایات یا آنبرمالیهای پستان است كه در معاینات فیزیكی با ماموگرافی تشخیصی از نظر تعداد نماهای (view) گرفته شده با ماموگرافی معمولی متفاوت است. از این نظر كه تعداد نماها در ماموگرافی تشخیصی بسیار بیشتر از ماموگرافی معمولی است. از این نظر كه تعداد نماها در ماموگرافی تشخیصی بسیار بیشتر از ماموگرافی معمولی است (در ماموگرافی معمولی فقط دو نما انجام می شود) بنابراین ماموگرافی تشخیصی وقت و هزینه بیشتری در بر دارد.

هدف ماموگرافی تشخیصی:

هدف تشخیصی دقیق سایز (اندازه) و موقعیت (مكان) آنبرمالیهای پستان و به تصویر كشیدن بافت تطراف توده می باشد.

در بسیاری از موارد ماموگرافی تشخیصی به تشخیص آنبرمالیهای خطرناكی كه بسیار شبیه بافت غیر كاسز هستند كمك می كند. دستگاه ماموگرافی شامل تیوپ اشعه ایكس مخصوص ماموگرافی و وسیله كمپرس است.

3ـ سونوگرافی: (Sonography)

در این بخش بیماران برای رویت جنین، بیماری های كلیوی، تشخیصی بیماری هایی همچون آپاندیس و ... رجوع می كنند.

4ـ سی.تی.اسكن (ct.scan)

سی تی اسكن نوعی روش تصویر برداری است كه در آن اشعه ایكس تولید شده متوسط به بیمار برخورد نموده سپس توسط Detector اشعه دریافت می شود و بر اساس اندازه گیری میزان تضعیف پرتو ایكس در عبور از ناحیه مورد نظر طیف تصویری Gray scde بدست می دهد.

این شیوه در حقیقت به معنی تصویر گیری مقطعی و عرضی از اعضای بدن می باشد.

Cts : 1ـ با تزریق ماده حاجب (بیشتر در موارد ct با تزریق است)

(با تزریق ماده حاجب عروق در تمام نقاط بدن حاجب شده ارگانهای مختلف قابل احتراق می گردند)

(تشخیص بیماری های مغز و اعصاب، بیماری اعضای داخلی شكمی مانند كبد، لوزالمعده، غدد فوق كلیوی، بررسی بیماری های ریه.)

2ـ بدون تزریق ماده حاجب (استفاده محدود)

تصادفات دستگاه های كلیوی

لینک کمکی