فایل رایگان طبیعت و اثرات پالایش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طبیعت و اثرات پالایش :

طبیعت و تاثیرات پالایش

پالایش موضوع بحث ها ، مقالات ، حقایق و موضوعاتی است كه بیش از سایر مراحل در هنر كاغذسازی بكار رفته است . این امر عمدتاً بدلیل این است كه این عملیات بسیار حیاتی بوده و از مقدار قابل توجهی نیرو استفاده می كند. متاسفانه ، مقالات كمی درباره این موضوع ارائه شده و دانشجویان را هدایت درست نكرده اند یا گیج كرده‌اند.

اهمیت پالایش

اهمیت‌آماده سازی صحیح خمیر كاغذ برای كاغذسازی اغلب در مقالات تاكید شده است . هیچ كس درباره این موضوع بیش از یك كاغذ ساز كهنه كار بنام دانبار مهارت و تبحر ندارد . آقای دانبار كسی است كه در اوایل قرن حاضر این موضوعات را به شرح زیر نوشت : (1) «هیچ عملیاتی از كاغذسازی وجود ندارد كه مستلزم توجه دقیق و قضاوتی بیشتر از پالایش یا كوبیدن باشد تا خمیر كاغذ را به بهترین شرایط ممكن برای كاغذسازی برساند ... هیچكدام مگر مردان كارآمد باید استخدام شوند ، زیرا همین جا است كه كاغذ سازی واقعاً انجام می شود ... و اگر خمیر كاغذ بصورت نیمه آماده به پالایشگرها فرستاده شود . برای كاغذ سازی بصورت دقیق آماده نشده و بكار برده نمی شود و تمام برنامه آینده رضایتبخش نخواهد بود . مهارت و تجربه زیادی لازم بوده زیرا مردان خمیرزن بویژه در آن زمان مجبور بودند با تركیبی از انواع خمیر كاغذ و كمی خمیر چوب كاغذ سازی كنند كه همگی آنها دارای كیفیت نامعین بودند و مجبور بودند انواع كاغذهای مختلف را تهیه نمایند كه تهیه هر كدام فقط چند ساعت طول می كشید . حتی اكنون تاكید بیشتر بر روی مشخصات صورت می گیرد و در یك كارخانه كه تغییرات زیادی در كاغذسازی لازم می باشند ، تقاضا برای خمیر زن ها ساده تر از قبل نمی باشند . با این حال ، با افزایش كیفیت كاغذ و انتخاب مناسب برای منظور خاص ، بویژه با تجهیزات همزدن پیوسته ، اپراتور كارش نسبت به گذشته آسانتر شده است . ماشین های كاغذسازی دارای سرعت هایی بمراتب بیشتر از قبل می باشد و تقاضای زیای برای یكنواختی و كیفیت كاغذ وجود دارد . بعلاوه ، هزینه نیرو برای پالایش و یا تصفیه كاغذ همواره ضروری است . طوری كه هر نوع كاهش در انرژی مصرف شده استقبال می شود . در نتیجه كارخانجاتی از قبیل تهیه كاغذ روزنامه یا مقوای كاغذی ، كه باید از قسمتی از خمیر شیمیایی گرانقیمت استفاده گردد ، معمولاً فرصت هایی برای كاهش این سهم توسط در بهبود كیفیت خمیرها از طریق انتخاب بهتر و عملیات مناسبتر یا از طریق بهبود ماشین كاغذسازی وجود دارند .

قدرت و استحكام و سایر خصوصیات :

این بحث نقطه مربوط به الیافی است كه از لینگنین عاری شده اند ، از قبیل آنهایی كه در خمیرهای شیمیایی و معمولی بكار برده می شود . هدف اصلی از پالایش عبارت است از فرم دادن یك مخلوط خمیر به صورت یك شبكه كاغذ است كه دارای خواص مورد نیاز بوده و شامل استحكام كافی می شود . تحلیل های انواع خصوصیات خمیر گوناگون كه به انواع مختلف استحكام كاغذ مربوط می شوند به تفضیل در بخش‌های دیگر بررسی می گردد . اگر حداقل استحكام برای كاربردهای بسیار در نظر گرفته شود ، عملیات و آماده سازی خمیر همراه با هر نوع افزودنی به سوی حصول خواص رضایتبخش كاغذ غیر از استحكام هدایت می شوند . خصوصیاتی كه بر روی عملكرد كاغذ در ماشین كاغذسازی تاثیر می گذارد ، در ارتباط با شكل گیری خوب و استحكام شبكه مرطوب ، نیاز به درك به منظور حصول بالاترین نرخ تولید احتمالی با كیفیت قابل قبول دارد

لینک کمکی