فایل رایگان برآورد نسبت و ورایانس جامعه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان برآورد نسبت و ورایانس جامعه :

جدول شماره 1- فراوانی داده ها

شماره

وزن علوفه مصرفی

( kg )

سن اسب ( سال )

1

2.8

37

2

3.1

25

3

2.9

22

4

3.4

24

5

2.2

27

6

3.7

25

7

3.6

24

8

2.1

15

9

1.9

21

10

2.5

36

11

2.6

40

12

3.1

29

13

2.2

17

14

3.4

30

15

1.8

31

16

2.2

20

17

3

21

18

2.2

19

19

2.6

16

20

2

19

21

2.6

18

22

3.2

28

23

3.8

25

24

2.2

17

25

3.4

18

26

3.2

29

27

2.9

37

28

2.4

28

29

3.6

35

بررسی سن اسب ها

R = max – min

R = 40 – 15

R = 25

K = 5

C = r / k

C = 25 / 5

C = 5

جدول شماره 2 – فراوانی سن اسب ها

انحراف معیار

واریانس

فراوانی تجمعی

درصد فراوانی نسبی

فراوانی نسبی

مرکز دسته

فراوانی

رده بندی

1.4252

2.03125

8

27

0.27

17.5

8

15- 20

1.6072

2.58

14

20.6

0.206

22.5

6

20 -25

2.1866

4.78125

22

27

0.27

27.5

8

25-30

2.0615

4.25

24

6.8

0.068

32.5

2

30-35

1.7464

3.05

29

17

0.17

37.5

5

35-40

100

1

29

جمع

براساس اعداد وارقام حاصل از محاسبات ما :

27درصد از اسب ها در رده سنی 20-15 هستند .

6/20درصد از اسب ها در رده سنی 25-20 هستند.

27درصد از اسب ها در رده سنی 30- 25 هستند.

8 /6درصد از اسب ها در رده سنی 35-30 هستند.

17درصد از اسب ها در رده سنی 40-35 هستند.

لینک کمکی