فایل رایگان شناخت بنای قدیمی خانه سلطانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناخت بنای قدیمی خانه سلطانی :

فایل رایگان شناخت بنای قدیمی خانه سلطانی

عنوان صفحه

- دیباچه 1
فصل اول: مطالعات تاریخی

- مطالعات تاریخی

- قاینات در سپیده دم تاریخ

- واژه قاین

- جغرافیای طبیعی

- ناهمواری ها

- مشخصات اقلیمی

- رطوبت نسبی

- آب و هوا

- بافت شهر قاین

- مذهب

- گویش

- بناهای برجسته تاریخی

فصل دوم: معرفی بنا

- شناخت بنا

- تاریخچه بنا

- مشخصات بنا

- نحوه پوشش

- تزئینات

«دیباچه»

انسان ایرانی در درازای هزاران سال زندگی و تجربه در این سرزمن به راه و رسمی از زندگی اجتماعی در رابطه با طبیعت ،منابع طبیعی، سطحی از تكلونوژی، تعادلی در روح و نظمی در زندگی معیشتی دست یافته بود كه بازتاب آن را نه در شكوه پادشاهی و لشكركشی شاهان و نه در سنگ نبشته های بازمانده از روزگاران واپسین بلكه در بزرگی روح مردمان هنوز زنده این سرزمین وروابط و نظام های اجتماعی به یادگار مانده از روزگاران دیرین و شبكه های اجتماعی و نظامهای تولیدی كشاورزی بازمانده از گذشته می توان جست. تمنی كه چراغ رو به خاموشی آن هنوز در روستاهای دور افتاده و شهرهای كوچك این دیار سوسو می زند این تمدن كهن ،كه خود دارای فرهنگ وادبیاتی پویا در والاترین مرتبه جهانی و پیشینه ای علمی كه روزگاری پرورش دهنده بزرگترین دانشمندان دوران و در بر گیرنده سنن ،آداب و ارزشهای اخلاقی بی همتا و شایان احترامی در سطح جهانی بوده است، در چند سده گذشته در رویارویی با نیروهای عظیمی كه نه تنها جامعه،بلكه جهان را دگرگون كرده،مورد تهدید ودر شرف نابودی قرار گرفته است.

شناخت ویژگی های تمدن جامه ایرانی از چند سو دارای اهمیت و فایده است. یكی آنكه هر جامعه ای نیاز به شناخت گذشته خود دارد. جامعه بدون گذشته ،حال و آینده ای هم ندارد.چون هویت او در گذشته نهفته است. برای اینكه بدانیم گجاست وبه كجا می خواهد برود .باید بدانید از كجا آمده.بسیاری از نهادهای اجتماعی ،اقتصادی و ریشه های روانی رفتار فردی و اجتماعی میراث گذشته است. گذشته، انسان های امروز را بدون اینكه خود بدانند تحت تأثیر قرار می دهد و به رفتار آنان جهت می دهد. دیگر این كه دگرگونی یا تغییر اجتماعی كه به صورت تند بادی در قرن گذشته در آمده است، اگر بخواهد بصورت سازنده مورد استفاده قرار گیرد و سازه های نوین را جایگزین سازه های كهن كند و جامعه ای نوین و پیشرو بدست ایرانی و برای ایرانی بسازد باید فرهنگ و تمدن ایرانی را با توجه به نیازها و ارزشهای این جامعه بوجود آمده و هنوز وجود دارد بشناسد.

لینک کمکی