فایل رایگان سدهای قوسی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سدهای قوسی :

فایل رایگان سدهای قوسی

1ـ طبقه بندی فایل رایگان سدهای قوسی

در یک سد وزنی ، با استفاده از مقاومت برشی و اتصال ، نیروی آب توسط وزن سنگ مهار
می شود . تاب گسیختگی (مقاومت خرد شدن ) سنگ ، فقط در سدهای بسیار مرتفع اهمیت دارد. در فایل رایگان سدهای قوسی ، به مقاومت مواد خیلی بیشتر و کاملتر پرداخته می شود .

فایل رایگان سدهای قوسی را می توان به دو گروه تقسیم کرد : یعنی فایل رایگان سدهای قوسی وزنی عظیم که یک دیوار قوسی مجزا (معمولا به صورت عمودی یا چیزی نزدیک به آن است )کاملا عرض بین تکیه گاههای کناری را در بر می گیرد و فایل رایگان سدهای قوسی چند گانه شامل تعدادی سد قوسی کوچکتر که معمولا مورب هستند و توسط ستونها پشت بندها و پشتیبانی می شوند . فصل حاضر تنها به فایل رایگان سدهای قوسی وزنی عظیم
می پردازد و فایل رایگان سدهای قوسی چند گانه در فصل 14 مورد بحث قرار گرفته اند .

بر اساس تئوری بکار رفته در محاسبه تنشها ، فایل رایگان سدهای قوسی وزنی را می توان به سدهای مرتبط با
« تئوری سیلندر» و سدهای مرتبط با « تئوری الاستیک » تقسیم کرد . هر کدام از این انواع را می توان به انواع فرعی شعاع ثابت ، زاویه ثابت و شعاع متغیر تقسیم کرد و بر اساس جامعیت تحلیل تنش ، سدهای تئوری الاستیک می توانند حتی مورد طبقه بندی بیشتر هم قرار گیرند .

تئوری سیلندر در طراحی

2ـ تئوری عمل سیلندر

در تئوری سیلندر مرتبط با فایل رایگان سدهای قوسی ، تنشها تقریبا همان مقداری فرض شده اند که در یک سیلندر باریک با شعاع خارجی برابر ، در نظر گرفته شده اند . حلقه 2ـ1 را با ارتفاع دستگاهی در ظرف عمودی فرو رفته در آب در نظر بگیرید . (شکل 1) . میانگین بار کلی بر یک قطر w2hre 2 است ، که re شعاع خارجی حلقه ، w2 وزن واحد آب و h عمق حلقه در زیر سطح آب است برایند رانش حلقه به شکل زیر است : T= w2hre (1)

و برایند واحد میانه است كه t ضخامت حلقه است .

لینک کمکی