فایل رایگان پایان‌نامه حسابداری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پایان‌نامه حسابداری :

پایان‌نامه حسابداری برای کارشناسی ارشد .
عنوان : ارزیابی رابطه بین محافظ کاری حسابداری و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
پایان‌نامه ای کاملا مفصل و جامع برای گرایش حسابداری .

چکیده از مطالب
مقدمه
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه
تاریخچه مطالعاتی
بیان مسئله
چهار چوب نظری تحقیق
فرضیه های تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
حدودمطالعاتی
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی
قلمرو موضوعی
تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی
فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق
بخش اولمبانی نظری
ورشکستگی
تعریف محافظه کاری
احتیاط
معیارهای ارزیابی محافظه کاری
معیارهای خالص دارایی ها
معیارهای سود و اقلام تعهدی
معیارهای رابطه سود و بازده سهام
تقسیم انواع محافظه کاری
محافظه کاری مشروط (محافظه کاری سود و زیانی محافظه کاری از پیش تعیین شده)
محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای محافظه کاری آینده نگر)
روش های اندازه گیری محافظه کاری
روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط
روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط
تعریف ورشکستگی
بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها
بررسی قانون ورشکستگی ایران
دلایل ورشکستگی
دلایل درون سازمانی
مراحل ورشکستگی
دوره نهفتگی
دوره کسری وجوه نقد
دوره نبود توان پرداخت دیون کامل
ورشکستگی از نظر حقوقی
بررسی استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفه‌ای مختلف در مورد تداوم فعالیت
شیوه‌های ارزیابی تداوم فعالیت
ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت
ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان
استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت
پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های کوچک و کاربرد شاخص‌های غیرمالی
پیش‌بینی
کاربرد نسبت‌های مالی
انواع مدل‌های توانمندی مالی
روش تجزیه و تحلیل نسبتها
مدل‌های چند متغیره برای پیش‌بینی ورشکستگی
اشکالات مدل ممیزیتجزیه و تحلیل متمایز کننده
مدل‌های احتمال شرطی
مشکلات مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی
توسعه مدل‌های پیشین پیش‌بینی توانمندی مالی
مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی
مدل ویلیام بیور
مدل آلتمن
مدل اسپرین گیت
مدل اوهلسونمدل احتمال شرطی
مدل زمیجوسکی
مدل فالمر
مدل سی اسکوار
مدل گرایس
و …
————-
چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی ” بدین شرح است:
این پژوهش روابط موجود در میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد، که محافظه کاری سبب افزایش اموال و پول نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن پول نقد به میزان کافی وجود ندارد.تبعیت می کند، بنابراین تئوری حسابداری حاکی از وجود رابطه بین این دو مقوله است. در این پژوهش از طبقه بندی محافظه کاری مشروط و نامشروط و از مدل پیش بینی ورشکستگی زاوگین و آلتمن که طیفی از احتمال ورشکستگی را ارائه می دهند استفاده شده است.
جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی 1388-1379 جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند حذف و تعداد 76 شرکت انتخاب شوند. پس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار های رهاورد نوین، برای محاسبه متغیر های پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است.
————-
مشخصات مقاله:

دسته: حسابداری
عنوان پایان نامه : ارزیابی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بخشی منابع و مآخذ فارسی و لاتین


1آذر، ع. و منصور مؤمنی،" ،1385آمار و کاربرد آن در مدیریت"، انتشارات سمت، جلد
دوم، چاپ نهم، تهران،ص .15-182
.2اکبری، ف، "،1378تجزیه و تحلیل صورت های مالی،سازمان حسابرسی"، نشریه 129
.3بنی مهد ،ب و تهمینه باغبانی ، " ،1388اثر محافظه کاری حسابداری"، مالكیت دولتی،
اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت ها فصل نامه بررسی های حسابداری و
حسابرسی شماره 58صص53 -70
.4جاجیها، ز ،" ،1384مجله حسابرسی." انتشارات نگاه، چاپ دوم، ص85
.5جعفری ،خ ، " ،1387کاربرد مدل زاوگین برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های
پذیرفته شده در بورش اوراق بهادار تهران" رساله کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه
آزاد اسلمی واحد تهران جنوب
.6خاکی، غ،ر، " ،1375روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، انتشارات بازتاب، چاپ
هشتم، ص.1-429
.7خورشیدی ،م و حمید قریشی،"،1381مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته"، انتشارات نشر
آ گاه ،چاپ دوم، ص.254
.8دلور، ع،"،1374مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی"،انتشارات
رشد تهران.
.9رسول زاده، م ،" ،1378بررسی کاربرد الگوی آلتمن برای تعیین وضعیت ورشکستگی
صنایع فلزات اساسی"، پایان نامه تحصیلی دانشگاه آزاد تهران مرکز
.10رهنمای رود پشتی، م، "،1388بررسی الگوی آلتمن برای پیش بینی ورشکستگی پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران"، دانشگاه آزاد تهران مرکز.
.11سرمد، ز. و همكاران،" ،1381روش تحقیق در علوم رفتاری"، تهران ، نشر آ گاه.
.12سلیمانی امیری، غ،ر ، "،1381بررسی پیش بینی کننده ورشکستگی در شرایط تهران"،
280 ص
.13صفری، ع، "،1381ارتباط نسبتهای مالی و تداوم فعالیت شركتها"، پایاننامه تحصیلی،
دانشگاه علمه طباطبایی
.14فغانینرم، م، "،1380ارتباط بین نسبتهای مالی و پیشبینی ورشکستگی"، پایاننامه
تحصیلی، دانشگاه علمه طباطبایی

بخشی از منابع لاتین:

1. Accounting Horizons,( 2003),” research opportunities”, 287-301
2. Ahmed, A. and Duellman, S., ,(2007), "Accounting Conservatism
and Board of Director"
3. Ahmed,A.S., and Duellman, S., ,(2005), "Evidence on the role of
accounting conservatism in corporate governance", On line.
4. Altman, E., ,(1968),." Financial Ratios, Discriminant Analysis and
the Prediction of Corporate Bankruptcy". Journal of finance 23, 589-
609
5. Basu, S. ,(1997)," The conservatism principle and the asymmetric
timeliness of earnings", Journal of Accounting and Economics, 24, pp.
337
6. Brian N.Gibson, ,(1998)," .Bankruptcy prediction":The Hidden
impact of derivatives. April 15Acct.5341.pp 2-6.
7. Characteristics: An Empirical Analysis. Journal of Accounting and
Economics
8. Francis, J., R. LaFond, P. Olsson, and K. Schipper. ,(2004), Cost of
equity and earnings attributes".

به امید سرافرازی و ارجمندی شما دوستان ...

لینک کمکی