فایل رایگان بررسي اثربخشي دوره ها آموزش ضمن خدمت الکترونيک بر عملکرد کارکنان: مطالعه مورد کارکنان آموزش پرورش منطقه شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثربخشي دوره ها آموزش ضمن خدمت الکترونيک بر عملکرد کارکنان: مطالعه مورد کارکنان آموزش پرورش منطقه شهر تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی دوره های ضمن خدمت الکترونیک بر عملکرد کارکنان آموزش و پرورش منطقه 2 شهر تهران انجام شده است. تحقیق از نوع هدف، کاربردی و از نوع گردآوری، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان آموزش پرورش منطقه 2 شهر تهران در طول سال تحصیلی 98-97 دوره آموزشی ضمن خدمت الکترونیک را سپری نموده اند بوده که حجم نمونه 250 نفر (180 نفر زن و 70 نفر مرد) براساس جدول مورگان تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه به شیوه بسته پاسخ با طیف لیکرت بوده که روایی صوری و محتوایی آن توسط اساتید راهنما و مشاور و صاحب نظران امر مورد تایید قرار گرفته است که پایایی آزمون ضریب آلفای کرونباخ 0.941 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t تک متغیره استفاده شده است. یافته ها پژوهش نشان می دهد که آموزش ضمن خدمت در میزان بهره وری، انجام وظایف، ثبات شغلی و رضایت شغلی کارکنانا تاثیر دارد. که باینگر تاثیر دوره های آموزش ضمن خدمت در میزان بهره وری، رضایت شغلی، ثبات شغلی و آمادگی لازم برای انجم وظایف بوده است.

لینک کمکی