فایل رایگان بررسي الگوهاي طراحي برنامه ي درسي در فعاليت هاي آموزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي الگوهاي طراحي برنامه ي درسي در فعاليت هاي آموزشي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

این مقاله، براساس پژوهشی با عنوان بررسی الگوهای برنامه ی درسی در فعالیت های آموزشی تهیه شده است. مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است و پس از بررسی مفاهیم با ارائه نتایج به پیشنهادات کاربردی پرداخته شده است. منظور از طرح برنامه درسی، شکل مدون و یا ساختار برنامه درسی می باشد. و فعالیت های آموزشی بر مشارکت معلم و دانش آموزان شکل می گیرد. سازمان یا ساختار برنامه درسی به موجب دو گونه تصمیم گیری در دو سطح مختلف به هنگام تکوین برنامه شکل می گیرد، سطح فراگیر یا عام که ناظر به تصمیم گیری در خصوص مبانی ارزشی می باشد و سطح خاص و یا جزئی که ناظر بر تصمیم گیری های تکنیکی و فنی در خصوص برنامه ریزی و چگونگی اعمال عناصر برنامه می باشد. در سطح فراگیر یا عام طرح یا الگوی برنامه درسی از نوع منبع یا منابع اطلاعات که توسط برنامه ریز انتخاب می شود تاثیر می پذیرد. به لحاظ تاریخی سه منبع اصلی اطلاعاتی برای برنامه ریزی درسی مورد شناسایی قرار گرفته است که هر یک بعنوان مبنایی در تصمیم گیری های متعدد مربوط به امر برنامه ریزی بکار گرفته می شوند: موضوعات درسی دون، دانش آموزانی که برنامه درسی برای آنان طراحی می گردد، و جامعه.

لینک کمکی