فایل رایگان بررسي تاثير تکاليف مهارت محور بر يادگيري درس رياضي دانش آموزان چهارم ابتدايي شهرستان لامرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير تکاليف مهارت محور بر يادگيري درس رياضي دانش آموزان چهارم ابتدايي شهرستان لامرد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف اصلی این تحقیق فایل رایگان بررسي تاثير تکاليف مهارت محور بر يادگيري درس رياضي دانش آموزان چهارم ابتدايي شهرستان لامرد می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل 230 نفر از کلیه دانش آموزان چهارم ابتدایی شهر لامرد می باشند. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای تعیین نمونه موردنظر استفاده گردید که با استفاده از روش کوکران و جدول مورگان 140 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. ابزار پژوهش در این تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته تکالیف مهارت محور و پرسشنامه محقق ساخته یادگیری می باشد. روایی پرسشنامه ها بر مبنایی دیدگاه خبرگان و پایایی آن نیز براساس آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و برای پرسشنامه تکالیف مهارت محور 0/744 و برای پرسشنامه یادگیری 0/818 مورد ارزیابی و محاسبه گردید که بیانگر پایایی مطلوب پرسشنامه تحقیق می باشد. در این پژوهش از آزمون تحلیل رگرسیون خطی و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تکالیف مهارت محور بر یادگیری درس ریاضی دانش آموزان چهارم ابتدایی شهرستان لامرد تاثیر مثبت و معناداری دارد.

لینک کمکی