فایل رایگان بررسي رابطه بين راهبردهاي شناختي و فراشناختي با انگيزه پيشرفت و خلاقيت دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين راهبردهاي شناختي و فراشناختي با انگيزه پيشرفت و خلاقيت دانش آموزان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین راهبردهای شناتی و فراشناختی با انگیزه پیشرفت و خلاقیت دانش آموزان متوسطه دوم ناحیه 2 شهر شیراز در سال تحصیلی 98-1397 انجام شد. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان (دختر و پسر) مقطع متوسطه دوم با تعداد 18384، که 376 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت انجام این کار، از آزمون همبستگی پیرسون، روش تحلیل رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر با استفاده از روش بارون و کنی استفاده گردید که هم وجود ارتباط و هم شدت و جهت ارتباط را به خوبی نشان می دهد و در آختر تحلیل ها با استفاده از نرم افزار SPSS21 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی می تواند مولفه های خلاقیت و انگیزه پیشرفت را به طور معناداری افزایش دهد (P0/05؛ R=0/59). به عبارت دیگر، بین راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی، خلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

لینک کمکی