فایل رایگان بررسي رابطه بين هوش معنوي با سبک رهبري تحول گرا در بين مديران و معلمان منطقه جناح

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه بين هوش معنوي با سبک رهبري تحول گرا در بين مديران و معلمان منطقه جناح :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش فایل رایگان بررسي رابطه بين هوش معنوي با سبک رهبري تحول گرا در بين مديران و معلمان منطقه جناح است. پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 750 نفر از کلیه معلمان اداره آموزش و پرورش منطقه جناح می باشند. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای تعیین نمونه موردنظر استفاده گردید که براساس جدول مورگان 256 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ابزار پژوهش در این تحقیق شامل دو پرسشنامه استاندارد هوش معنوی علی بدیع و همکاران (1389) و تعالی سازمانی موئلر (2000) بوده است. روایی پرسشنامه های مذکور بر مبنای دیدگاه خبرگان و پایایی آنان نیز براساس ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هوش معنوی 0/793 و سبک رهبری تحول گرا 0/875 مورد ارزیابی و محاسبه گردید که بیانگر پایایی مطلوب پرسشنامه تحقیق می باشد. در این پژوهش از روش آزمون همبستگی پیرسون جهت رابطه بین متغیرها و آژمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرهای استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که هوش معنوی با سبک رهبری تحول گرا در بین مدریان و معلمان منطقه جناح ربطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی