فایل رایگان بررسي رابطه توانمندسازي روان شناختي و رضايت شغلي کارکنان تامين اجتماعي بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه توانمندسازي روان شناختي و رضايت شغلي کارکنان تامين اجتماعي بوشهر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی با رضایت شغلی کارکنان تامین اجتماعی بوشهر می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان تامین اجتماعی در بوشهر به تعداد 850 می باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی برای تعیین نمونه موردنظر استفاده گردید که براساس فرمول کوکران 195 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ابزار پژوهش در این تحقیق شامل دو پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر (2009) و پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی (هالین، 2012) است. جهت بررسی روایی پرسشنامه ها از آزمون بارتلت و جهت سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی پرسشنامه توانمندسازی روان شناختی 0/84 و پرسشنامه رضایت شغلی 0/82 به دست آمده است. از روش های ضریب همبستگی پیرسون و آژمون فریدمن به منظور آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که توانمندسازی روانشناختی و مولفه های آن بر رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی