فایل رایگان بررسي علل اضطراب در امتحانات دروس الکترونيکي و تاثير آن بر عملکرد دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي علل اضطراب در امتحانات دروس الکترونيکي و تاثير آن بر عملکرد دانشجويان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 24

چکیده مقاله:

این پژوهش از نوع همبستگی می باشد. این تحقیق برای فایل رایگان بررسي علل اضطراب در امتحانات دروس الکترونيکي و تاثير آن بر عملکرد دانشجويان می باشد. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان پیام نور و نمونه این تحقیق مشتمل بر 80 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور (40 نفر دختر و 40 نفر پسر) می باشد، که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری تصادفی استفاده گردید. ابزار اندازه گیری پرسشنامه زونگ شامل (3-1) و 20 سوال می باشد که در 5 سطح (طبیعی، خفیف، متوسط، شدید، بسیار شدید) می باشد. در پژوهش حاضر با استفاده از تجزیه و تحلیل استنباطی برای بررسی از آژمون خی 2 استفاده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها در این تحقیق از روش های آماری با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش این است که اضطراب تفاوت معنی داری در بین دانشجویان پسر و دختر وجود دارد و مطالعات نشان می دهد که اضطراب در بین دانشجویان دختر بیشتر است و نیز میزان اضطراب در بین دانشجویان متاهل کمتر از مجردها است و همچنین ساکنان شهر و نیز دانشجویان با سن کمتر دارای میزان اضطراب بیشتری در جلسات امتحان دروس آموزش الکترونیکی هستند. پس نتیجه می گیریم فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر تفاوت اضطراب بین دانشجویان پسر و دختر رابطه معنی داری وجود دارد و تایید می شود.

لینک کمکی