فایل رایگان بررسي موانع اجراي سند تحول بنيادين و راهکارهاي براي رفع موانع مربوط به آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي موانع اجراي سند تحول بنيادين و راهکارهاي براي رفع موانع مربوط به آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

تحول بنیادین در آموزش و پرورش، تحولی عمیق و ریشه ای است که به تحول در مفاهیم نظری، روندها و فرایندها، نقش ها و کارکردها و رویکردها منجر خواهد شد. در تحول بنیادین نوع نگاه به معلم، کتاب، مدرسه، کلاس درس و به ویژه دانش آموز دگرگون خواهد شد. این پژوهش با هدف بررسی چالش ها و موانع اجرای سند بنیادین و راهکارهایی برای رفع موانع مربوط به آن صورت گرفته است. روش تحقیق به شیوه ی کیفی و از نوع تحلیل اسنادی است. در این زمینه مطالعات و منابع مرتبط با موضوع گردآوری شده و به ارائه ی یافته های کیفی پژوهش پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بر سر راه سند تحول بنیادین موانعی زیادی وجود دارد که این موانع عبارتند از: عدم انگیزه معلمان، نبود راهکارهای عملیاتی مناسب، نبود نقش معلمان در سند، معلمان آموزش مناسبی در زمینه ندیده اند، شروع شدن تحول بنیادین از نیمه راه، نبود ضمانت اجرایی آن، مشخص نشدن ماموریت مدیران و معلمان در این سند، خالی بودن جای نقد در آموزش و پرورش کشور، برخورد عجولانه، پایین بودن شان و مقام معلمی در اجتماع، پایین بودن سطح دانش و مهارت حرفه ای آنان و پایین بودن حقوق و مزایای معلمی، بی توجهی به فلسفه تعلیم و تربیت در نظام آموزشی است، تغییرات هر ساله در کتاب های درسی، شیوه ها و روش های تدریس سنتی، تغییر مدیران و اعمال سلیقه در نظام آموزشی، عدم هماهنگی با تکنولوژی روز دنیا، کمرنگ بودن مشارکت مردم در مباحث آموزش و پرورش، کمبود منابع مالی مدارس، عدم وجود تجهیزات آموزشی، عدم تخصص معلمان و مدیران، نگرش مدیران، نگرش مدیران و پایبند نبودن برخی از آن ها به اجرای تغییرات است. در جهت رفع این موانع باید همه یادگیرندگان به یک شل از منابع آموزشی بهره مند شوند، ارتقاء منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ای معلم، به کارگیری افراد متخصص و مدیران شایسته، تامین، تخصیص و تنوع بخشی به منابع مالی، ارتقای کیفیت فرایند یاددهی یادگیری با تکیه بر استفاده هوشمندانه از فناوری های نوین، تغییر و نوآوری در نظام تعلیم و تربیت، استقرار نظام ارزشیابی و تضمین کیفیت، تنوع بخشی به محیط های یادگیری، تامین زیرساخت ها، توجه به معیشت معلمان ایجاد انگیزه می کند و بین خانواده و مدارس همکاری وجود داشته باشد.

لینک کمکی