فایل رایگان بررسي و تحليل تعالي سازماني کارخانه سيان شهرستان لامرد براساس مديريت کيفيت جامع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي و تحليل تعالي سازماني کارخانه سيان شهرستان لامرد براساس مديريت کيفيت جامع :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر سلامت روان بر عملکرد دانش آموزان متوسطه اول شهرستان پارسیان با نقش میانجی هوش معنوی است. روش پژوهش حاضر تحلیل توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان متوسطه اول شهرستان پارسیان به تعداد 2210 نفر می باشد. با توجه به تعداد جامعه آماری در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برای تعیین نمونه آماری موردنظر استفاده گردید. که براساس جدول مورگان 327 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ابزار پژوهش در این تحقیق شامل سه پرسشنامه سلامت روانی (کیز، 2002)، پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) و پرسشنامه استاندارد هوش معنوی (کینگ و همکاران، 2008) بوده است. روایی پرسشنامه های مذکور بر مبنای دیدگاه خبرگان و پایایی آنان نیز براساس ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سلامت روانی 0/809، عملکرد تحصیلی 0/916، هوش معنوی 0/793 مورد ارزیابی و محاسبه گردید که بیانگر پایایی مطلوب پرسشنامه تحقیق می باشد. در این پژوهش از روش آزمون تحلیل رگرسیون خطی جهت تحلیل فرضیات و روش الگویابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سلامت روان بر عملکرد دانش آموزان متوسطه اول شهرستان پارسیان با نقش میانجی هوش معنوی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

لینک کمکی