فایل رایگان تعيين نقش واسطه اي اهداف پيشرفت در رابطه بين ادراک از ساختار کلاس و هيجان تحصيلي کسلي بر يادگيري خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين نقش واسطه اي اهداف پيشرفت در رابطه بين ادراک از ساختار کلاس و هيجان تحصيلي کسلي بر يادگيري خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر فایل رایگان تعيين نقش واسطه اي اهداف پيشرفت در رابطه بين ادراک از ساختار کلاس و هيجان تحصيلي کسلي بر يادگيري خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شهر تهران بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی همبستگی بود. برای انتخاب گروه نمونه (700 دانش آموز) از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای استفاده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه های مقیاس ادراک از ساختار کلاس بلک برن (1998)، مقیاس اهداف پیشرفت پیشرفت (میدلتون و میگلی (1997)، مقیاس هیجان های تحصیلی دانش آموز (AEQ) و مقیاس یادگیری خود تنظیمی میلر و همکاران (1996) بود. برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی از نمره پایان ترم درس ریاضی استفاده شد. یافته ها نشان داد که ادراک یا برداشتی که دانش آموزان از ویژگی های مختلف روانی اجتماعی کلاس دارند بر نگرش آنها جهت مشارکت در فعالیت های یادگیری و انتخاب نوع هدف پیشرفت شان تاثیرگذار است، از آنجا که جهت گیری هدفی در موقعیت های تحصیلی، مبین انگیزه ی فرد از تحصیل است و به همین دلیل تمایلات، کنش ها و پاسخ های هیجانی او را در موقعیت های یادگیری، تحت تاثیر قرار می دهد به شکل گیری هیجان های تحصیلی کسلی در دانش آموزان می شوند. به عبارت دیگر هیجان کسلی به طور معناداری با منابع شناختی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان رابطه دارد و عمیقا بر افکار و اعمال ایشان تاثیر می گذارند.

لینک کمکی