فایل رایگان جايگاه برنامه درسي مکمل زبان دوم (زبان انگليسي) در پيشرفت تحصيلي و عزت نفس دانش آموزان مقطع دبستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جايگاه برنامه درسي مکمل زبان دوم (زبان انگليسي) در پيشرفت تحصيلي و عزت نفس دانش آموزان مقطع دبستان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف مقایسه پیشرفت تحصیلی و عزت نفس در بین دانش آموزان یادگیرنده زبان دوم (زبان انگلیسی) و سایر دانش آموزان مقطع دبستان شهر کرمان انجام شد. روش تحقیق پژوهش علی مقایسه ای و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی پایه های چهارم، پنجم و شش دبستان های نواحی یک و دو آموزش و چرورش شهر کرمان ( به تعداد 33024 دانش آموز) بود. با استفده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 380 دانش آموز (182 دانش آموز یادگینده زبان دوم و 198 دانش آموز عادی ) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. روش تحقیق علی مقایسه ای است که به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنمه عزت نفس پپ و همکاران (1989) و ارزشیابی توصیفی دانش آموزان استفاده شد. اطلاعات پس از جمع آوری با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون T مستقل و آژمون یومن ویتنی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد بین پیشرفت تحصیلی دو گروه دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج بررسی ابعاد عزت نفس نشان داد بین دانش آموزان یادگیرنده زبان دوم و سایر دانش آموزان از نظر عزت نفس تحصیلی و عزت نفس اجتماعی تفاوت معناداری وجود دارد و در سایر ابعاد عزت نفس تفاوتی مشاهده نشد. این نتایج لزوم بررسی تحلیلی و دقت نظر نسبت به جایگاه برنامه درسی زبان انگلیسی را به عنوان درس مکمل در دوره ابتدایی گوشزد می کند.

لینک کمکی