فایل رایگان جايگاه معلم در برنامه ريزي درسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جايگاه معلم در برنامه ريزي درسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، کاوش جایگاه معلمان در برنامه ریزی درسی در آموزش و پرورش شهرستان لامرد است که، با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسش نامه انجام شده و روش پژوهش کاربردی روش همبستگی و رگرسیونی است برای فرضیه های پژوهش از چهار معیار اعتبارپذیری، اطمینان پذیری و تاییدپذیری استفاده شده است. روش نمونه گیری هدفمند است و بررسی براساس اشباع نظری با متخصصان، مدیران برنامه ریزی درسی در سازمان پژوهش و معلمان شهرستان لامرد با معیار داشتن تجربه در برنامه ریزی درسی شکل گرفته که در پایان از طریق نرم افزار spss بین 80 نفر توزیع شد و از طریق تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که معلم مهم ترین عنصر در موفقیت برنامه های درسی است. در عین حال مشارکت معلمان در برنامه ریزی درسی امری سهل الوصول نیست؛ بلکه موضوعی تخصصی است و با موانعی مانند ایجاد وظیفه اضافی برای معلمان و عدم تخصص آنها رو به روست؛ اما ارتقای عملکرد تحصیلی دانش آموزان باعث می شود که غلبه بر موانع فوق ارزشمند شود.

لینک کمکی