فایل رایگان خلاقيت در بر مديريت برنامه درسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان خلاقيت در بر مديريت برنامه درسي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، خلاقیت و مدیریت برنامه درسی کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان لامرد است که، با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسش نامه انجام شده و روش پژوهش کاربردی روش همبستگی است برای فرضیه های پژوهش از چهار معیار ابتکار، انعطاف پذیری و بسط استفاده شده است. روش نمونه گیری هدفمند است و بررسی براساس اشباع نظری با متخصصان، مدیران برنامه درسی درس در سازمان پژوهش و کارکنان آموزش و پرورش شهرستان لامرد با معیار داشتن تجربه در برنامه درسی شکل گرفته که در پایان از طریق نرم افزار spss بین 50 نفر توزیع شد و از طریق تحلیل پیرسون تجزیه و تحلیل شد. جهت تحقق خلاقیت باید ابتدا شرایط لازم را فراهم و سپس بر موانع پیش رو غلبه کرد. در این مقاله رابطه بین متغیرهای مستقل (ابتکار، سیالی، انعطاف پذیری، بسط). با متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. رابطه بین سه متغیر با اطمینان 95 درصد تایدد ولی با متغیر چهارم (بسط) تایید نشد.

لینک کمکی