فایل رایگان رابطه بين مديريت مشارکتي با اثربخشي سازماني در کارکنان اداره و چي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان رابطه بين مديريت مشارکتي با اثربخشي سازماني در کارکنان اداره و چي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی توان مدیریت مشارکتی در پیش بینی اثربخشی سازمانی کارکنان اداره و مدیران مدارس آموزش و پرورش بستک بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و روش همبستگی است. نمونه آماری برابر با جامعه آماری، با استفاده از شیوه کل شمار، مطابق با آمار اداره آموزش و پرورش شهر بستک، 39 نفر کارکنان آموزش و پرورش و 68 نفر مدیران مدارس، مد نظر قرار گرفتند و پرسشنامه مدیریت مشارکتی چوپانی (1389)، و پرسشنامه اثربخشی سازمانی حمیدی (1382) را تکمیل نمودند. تمامی پرسشنامه ها، استاندارد و از روایی و پایایی قابل قبول برخوردارند. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که مدیریت مشارکتی کارکنان توان پیش بینی تغییرات اثربخشی سازمانی را دارد (P0/05). همچنین نتایج نشان داد که بین مشارکت کارکنان آموزش و پرورش بستک در هدف گذاری، تصمیم گیری، تغییر و تحول اداری و حل مشکلات با اثر بخشی سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد (P0/05).

لینک کمکی