فایل رایگان نقش برنامه درسي پنهان بر جامعه پذيري دانش آموزان مقطع دوره اول متوسطه شهر اراک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش برنامه درسي پنهان بر جامعه پذيري دانش آموزان مقطع دوره اول متوسطه شهر اراک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، به نقش برنامه های درسی پنهان در میزان جامعه پذیری دانش آموزان مدارس دوره اول متوسطه شهر اراک در سال تحصیلی 98-99 پرداخته است. هدف آن بررسی تاثیر نقش برنامه درسی پنهان بر میزان جامع پذیری دانش آموزان است. روش تحقیق، از نظر هدف، کاربردی توصیفی و از نوع پیمایش است. ابزار گردآوی اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای است. برای روایی پرسشنامه از نظرات کارشناسان بهره گیری شده و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0/82 محسابه شده است. جامعه آماری کل دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر اراک و حجم نمونه 280 نفر بوده است. یافته ها نشان می دهند که رابطه معناداری میان برنامه درسی پنهان و میزان جامعه پذیری دانش آموزان وجود دارد و این رابطه نسبتا قوی ارزیابی می شود. بنابراین نتیجه که از این مبحث حاصل می شود این است که؛ برنامه درسی پنهان به حضور لحظه به لحظه و عملی معلم و شاگرد در کلاس وابسته است. برنامه درسی پنهان لزوما خاص مدرسه و نظام آموزشی نیست. این تقریبا همیشه و در همه جای با یادگیری های افراد گروه خورده است. توجه به این نکته از اهمیت زیادی برخوردار است.

لینک کمکی