فایل رایگان واکاوي نقش خودباوري و نشاط بر پيشرفت علمي دانش آموزان متوسطه دوره اول شهرستان شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان واکاوي نقش خودباوري و نشاط بر پيشرفت علمي دانش آموزان متوسطه دوره اول شهرستان شيراز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به بررسی نقش خودباوری و نشاط بر پیشرفت علمی دانش آموزان متوسطه دوره اول شهرستان شیراز و ارائه ی راهکار به منظور افزایش خودباوری و نشاط در پیشرفت علمی دانش آموزان پرداخته است. یادگیری انسان و ساماندهی رفتار نوجوان در گرو نشاط و خودباوری و هیجانات مثبت اوست و یکی از رموز موفقیت هر فردی در زندگی، داشتن روحیه خودباوری و اعتماد به نفس است. شکی نیست که یکی از وظایف مهم تربیتی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی مدارس، تشویق نوجوانان به مشارکت و تعاون در همه امور است و آنان می توانند با تدوین برنامه ریزی آموزشی مناسب به جلب مشارکت دانش آموزان در امور مختلف مدرسه اقدام کنند و این موضوع می تواند به احساس مفید بودن و دور شدن از انزوا و کسالت در نوجوانان کمک کند و خود یکی از موارد خودباوری و با نشاط زیستن است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دوره متوسطه شهر شیراز به تعداد 17792 نفر تشکیل دادند. شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970)، تعداد نمونه s=376 نفر برآورد گردید. برای گردآوری اطلاعات در این پژوهش، از دو روش استفاده گردید. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. جهت محسبه درصدها، محاسبه شاخص های مرکزی، پراکندگی مناسب، طبقه بندی کردن داده ها و رسم نمودار استفاده شده است. جهت تعمیم نتایج، تعیین رابطه بین نظرات طبقه مورد مطالعه از آزمون T یک گروهی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که خودباوری، نشاط، جنسیت و وضعیت اقتصادی خانواده در برنامه ریزی آموزشی خصوصا پیشرفت علمی دانش آموزان دوره متوسطه موثر واقع شده است.

لینک کمکی