فایل رایگان اولويت بندي عوامل موثر بر عمليات جستجو و نجات دريايي با استفاده از تکنيک AHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اولويت بندي عوامل موثر بر عمليات جستجو و نجات دريايي با استفاده از تکنيک AHP :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

پس از بروز هر سانحه دریایی اولین مکانی که با آن ارتباط و تماس اضطراری برقرار می شود نزدیک ترین مرکز تجسس و نجات دریایی آن منطقه است. این مرکز مسئول اعمالی چون تجسس و نجات، کمکهای پزشکی، جلوگیری از آلودگی دریا و کنترل ایمنی دریایی یک منطقه به حساب می آید؛ بنابراین لازم است تا عواملی که در موفقیت یا عدم موفقیت عملیات جستجو و نجات دریایی موثر هستند، شناسایی و اولویت بندی گردند. این مقاله با رویکرد توصیفی-پیمایشی، عوامل موثر بر عملیات جستجو و نجات دریایی را شناسایی و سپس با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی آنها را رتبه بندی کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بین 5 گروه تجهیزات مرتبط با عملیات جستجو و نجات، نیروی انسانی، فعالیت های دریایی، سازمان های مربوطه و قوانین و مقررات؛ تجهیزات مرتبط با عملیات جستجو و نجات از اولویت بیشتری در موفقیت یا عدم موفقیت عملیات جستجو و نجاتدریایی برخوردار می باشد.

لینک کمکی