فایل رایگان بررسي اثر عوامل جغرافيايي بر رشد اقتصادي با تاکيد بر دسترسي به دريا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر عوامل جغرافيايي بر رشد اقتصادي با تاکيد بر دسترسي به دريا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر عوامل جغرافیایی بر رشد اقتصادی کشورهاست. در این مطالعه با تاکید بر دسترسی کشورها به دریا، طول خط ساحلی، موقعیت جغرافیایی، وسعت زمین قابل کشت و میزان بارش به بررسی تاثیر عوامل جغرافیایی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است. در این مطالعه از دادههای 103 متغیر مربوط به 74 کشور در حال توسعه و همچنین 97 متغیر مربوط به 20 کشور توسعه یافته برای دوره 2010 -1990 استفاده شده است. برای رسیدن به اهداف پژوهش از روش تحلیل مرزهای نهایی (EBA) بهره گرفته شده است تا بحث نااطمینانی در انتخاب مدل لحاظ شود و قدرت تاثیرگذاری متغیرها مورد مداقه قرار گیرد. نتایج تحلیل مرزهای نهایی در مورد اثرگذاری متغیرهای جغرافیایی بر رشد کشورهای در حال توسعه حاکی از ضعیف و شکننده بودن آنهاست. بالاترین درصد معناداری از آن متغیر عرض مطلق جغرافیایی است که تنها در 17/14 درصد تصریحها معنادار بوده است. اما این متغیرها در کشورهای توسعه یافته در درصد بیشتری از تصریح ها معنادار بوده اند و حتی متغیر عرض مطلق جغرافیایی با رویه قضاوت سالا آی مارتین تعیین کننده قوی رشد در این دسته از کشورها معرفی می شود. اثر مثبت این متغیر نشان می دهد که دوری از خط استوا اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. دسترسی به دریا نیز در کشورهای توسعه یافته در تصریح های بیشتری نسبت به کشورهای درحال توسعه دارای اثر معنادار و مثبت است.

لینک کمکی