فایل رایگان بررسي اثر گذاري نوسانات شاخص بالتيک بر شاخص حمل و نقل بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي اثر گذاري نوسانات شاخص بالتيک بر شاخص حمل و نقل بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

حمل و نقل دریایی برای اقتصاد جهانی بسیار ضروری است زیرا بیش از 90 درصد تجارت جهانی را در بر می گیرد. برای ارزیابی قیمت حمل و نقل دریایی از شاخص حمل و نقل دریایی بالتیک استفاده می شود. (Baltic Dray Index) به یکی از مهمترین شاخص های هزینه حمل و نقل در میزان تجارت و فعالیت ها در سراسر جهان تبدیل شده است. با پیشرفت مستمر آزادسازی مالی و جهانی سازی اقتصادی، سرریز بین بازار مالی و سایر بازار ها به طور فزآینده ایی رایج شده است، نرخ رشد BDI رابطه مثبت و معنی داری با بازده سهام در سطح جهان دارد و حرکت در نرخ رشد BDI باعث تغییر در بازار مالی خواهد شد. در این مطالعه، ما با استفاده از داده های روزانه از سال 1393 تا 1397 با مدل گارچ چند متغیره که در بررسی اثر سرریز تلاطم مورد استفاده قرار می گیرد و از رهیافت BEKK قطری استفاده خواهد شد، به بررسی تاثیر BDI بر بازده شاخص حمل و نقل بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. این مطالعه به خوبی نشان می دهد که تداوم نوسانات گذشته BDI تاثیر مثبت و معناداری بر نوسانات جاری شاخص حمل و نقل بورس اوراق بهادار تهران خواهد داشت.

لینک کمکی