فایل رایگان بررسي تاثير ساختار سازماني برکارآفريني گمرک خرمشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير ساختار سازماني برکارآفريني گمرک خرمشهر :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

این مقاله به بررسی و تحلیل رابطه بین ساختار سازمانی کنونی و میزان کارآفرینی گمرک خرمشهر ، واقع در منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی – همبستگی می باشد. هدف از این تحقیق شناخت وضعیت موجود ساختار سازمانی گمرک خرمشهر و تاثیرش بر کارآفرینی آن گمرک می باشد. بدین منظور سه فرضیه طراحی گردید که در آنها، سه بعد ساختار سازمانی یعنی رسمیت، پیچیدگی و تمرکز ، بعنوان متغیر مستقل و کارآفرینی سازمانی بعنوان متغیر وابسته هر سه فرضیه درنظر گرفته شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارمندان و تجار مشغول به کار و فعالیت در گمرک خرمشهر هستند که تعداد آنها برابر 275 نفر می باشد. طی روش کوکران 160 نفر به عنوان نمونه آماری برای تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. ضریب همبستگی پیرسون برای سه شاخص ساختار سازمانی(رسمیت – پیچیدگی – تمرکز ) و کارآفرینی به ترتیب برابر با 0/074- و 0/072- و 0/304- دست آمد که در سطح اطمینان 95% تایید شدند. بنابراین با افزایش رسمیت ، پیچیدگی و تمرکز در ساختار سازمانی گمرک خرمشهر ، کارآفرینی و خلاقیت سازمانی آن کاهش می یابد.

لینک کمکی