فایل رایگان بررسي کاريولوژيکي ماهي شانک باله زرد خليج فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي کاريولوژيکي ماهي شانک باله زرد خليج فارس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

این تحقیق با هدف مطالعه کروموزومی ماهی شانک باله زرد خلیج فارس و تهیه کاریوتایپ آن در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه جنوب غرب کشور صورت گرفت. در این مطالعه از روش کشت گلبول های سفید جهت تهیه گسترش کروموزومی ماهیان شانک باله زرد خلیج فارس استفاده گردید. به این منظور 30 عدد ماهی شانک باله زرد خلیج فارس با میانگین وزن تقریبی 50 گرم و طول 15 سانتی متر از مرکز تکثیر میگو و ماهیان دریایی واقع در استان خوزستان کیلومتر 6 جاده سربندر به تاسیسات بندری جمع آوری گردیده و به صورت زنده به آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی- مولکولی بخش جانوران سمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه جنوب غرب کشور منتقل گردید. در این تحقیق تعداد کروموزوم ها و کاریوتایپ یک گونه از شانک ماهیان به نام شانک باله زرد خلیج فارس با استفاده از روش کشت لکوسیت ها تعیین گردید و تعداد 50 پلاک کروموزومی مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه کروموزومی ماهی شانک مدل دیپلوئیدی کروموزوم ها 2n=48 شامل 5 جفت کروموزوم متاسانتریک (M)، 3 جفت کروموزوم ساب متاسانتریک (SM)؛ 10 جفت کروموزوم ساب تلوسانتریک (ST) و 6 جفت تلوسانتریک (T) می باشند.

لینک کمکی