فایل رایگان تاثير همبستگي متغيرهاي تصادفي موثر بر احتمال ترکيدن خطوط لوله دريايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاثير همبستگي متغيرهاي تصادفي موثر بر احتمال ترکيدن خطوط لوله دريايي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

یکی از عمده ترین عوامل شکست خطوط لوله نفت و گاز، زوال خواص ساختاری ان به دلیل گذر زمان است . خوردگی یکی از شناخته شده ترین این نوع زوال در جداره خط لوله می باشد که منجربه تولید حفره یا خسارت های وسیعتری می شود.گسترش این نوع از خوردگی منجربه باریک شدن دیواره خط لوله و در نتیجه کاهش مقاومت ساختاری خط لوله دربرابر بارهای اعمال شده بر آن می شود که در برخی موارد با گذشت زمان باعث نشت و ترکیدن این سازه حیاتی م ی گردد . خوردگی در خطوط لوله دریایی به صورت احتمالاتی مدلسازی شده است اما مسئلهای که کمتر به آن توجه شده تاثیر همبستگی 3 متغیرهای تصادفی موثر بر احتمال شکست (ترکیدن) خطوط لوله دریایی است. در این مقاله با استفاده از تابع کاپولا گوسی، همبستگی بین متغیرهای ادفی نامبرده مشخص شده و به منظور پیش بینی احتمال ترکیدن از مدل تجربی DNV-RP-F101 و روش شبیه سازیمونت کارلو استفاده شده است. قبل از محاسبه احتمال شکست تحلیل حساسیت با استفاده از شاخص آلفا برای مشخص کردن پارامترهای موثر بر پاسخ تحلیل صورت گرفته است. نتایج حاکی از ان است که با در نظر گرفتن همبستگی بین متغیرهای حساس از زمان مشخصی به بعد، با افزایش ضریب همبستگی احتمال شکست کاهش پیدا می کند.

لینک کمکی