فایل رایگان تحليل ايمني عمليات کانتينري بندر بوشهر با استفاده از ارزيابي رسمي ايمني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل ايمني عمليات کانتينري بندر بوشهر با استفاده از ارزيابي رسمي ايمني :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

بنادر به عنوان مبادی ورودی کالا، ایمنی عملیات آنان اهمیت بسیاری دارد. توقف هر یک از فرایندهای اصلی در بنادر بواسطه سوانح ضرر مالی مستقیم و غیرمستقیم، به بخش های مختلف فعال در بنادر تحمیل خواهد شد. هدف تحقیق، ارتقاء ایمنی عملیات کانتینری بندر بوشهر می باشد. تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، میدانی است. با مطالعه تحقیقات معتبر داخلی و بین المللی، خطرات و ریسک هایی که در یک پایانه کانتینری بندر وجود دارند، شناسایی شدند. سپس از روش ارزیابی رسمی ایمنی برای بررسی خطرات و از تکنیک سلسله مراتبی برای اولویت بندی عوامل استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق، 5 ریسک در گروه خارج از اختیار بندر و 11 ریسک مربوط به در اختیار بندر است. یافته های تکنیک سلسله مراتبی نشان داد که که ریسک های گروه در اختیار بندر نسبت به خارج از اختیار بندر مهمتر می باشد. ریسک برخورد وسائل حمل و نقل باری با یکدیگر، برخورد وسائل حمل و نقل باری با تجهیزات بندر و گیر کردن افراد بین کانتینرها مهمترین ریسک های گروه خارج از اختیار بندر میباشند و ریسک چیدمان کانتینر به هنگام تخلیه و بارگیری در اسکله، سقوط تجهیزات تخلیه و بارگیری و سقوط کانتینرها در کانتینر یارد بندر؛ مهمترین ریسک های گروه در اختیار بندر می باشند.

لینک کمکی