فایل رایگان تحليل بعد فرکتال نسبت انشعاب در ارتباط با هيدرومورفومتري حوضه رامهرمز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل بعد فرکتال نسبت انشعاب در ارتباط با هيدرومورفومتري حوضه رامهرمز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

هندسه فرکتال شاخص آماری است که می تواند رودخانه را مورد تحلیل قرار دهد به همین دلیل، فرکتال روش مناسبی در شناخت هیدرومورفومتری حوضه هاست. در این تحقیق با هدف برآورد بعد فرکتال نسبت انشعاب و مقایسه ی نتیجه ی آن با ویژگی هیدرومورفومتری حوضه رامهرمز پرداخته شد. برای محقق نمودن این هدف در ابتدا نقشه توپوگرافی 1:50000 تهیه شده و مرز حوضه و بخش هایش مشخص شد. همچنین شبکه رودخانه از نرم افزار ARCGIS 1.04 استخراج گردید، در ادامه بعد فرکتال نسبت انشعاب و پارامترهای هیدرومورفومتری (عامل فرم حوضه، نسبت انشعاب، نسبت طولی رودخانه، ضریب فشردگی حوضه، تراکم زهکشی، فراوانی شاخه های رود، طول جریان سطحی) در نرم افزار Excel محاسبه گردیدند. نتایج نشان داد، شکل حوضه از نظر ساختمانی هنوز شکل طبیعی خود را دارند و جهت آبراهه ها در تبعیت از ساختمان زمین شناسی می باشد. ارتباط مستقیم و غیر مستقیم بعد فرکتال نسبت انشعاب حوضه رامهرمز و بخش هایش با پارامترهای هیدرومورفومتری حوضه حاکی از متفاوت بودن سنگ های سازندها می باشد.

لینک کمکی