فایل رایگان تغييرات شاخص هاي فساد اکسيداتيو ماهي باس دريايي آسيايي پرورش يافته در قفس هاي دريايي خليج چابهار طي نگهداري در حالت انجماد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تغييرات شاخص هاي فساد اکسيداتيو ماهي باس دريايي آسيايي پرورش يافته در قفس هاي دريايي خليج چابهار طي نگهداري در حالت انجماد :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

فساد اکسیداتیو یکی از فرایندهای نامطلوب شیمیایی است که خصوصیات کیفی گوشت ماهی را پس از مرگ تحت تاثیر قرار می دهد. در مطالعه حاضر اثرات انجماد بر برخی شاخص های فساد اکسیداتیو ماهی باس دریایی آسیایی پرورش یافته در قفس های دریایی در خلیج چابهار بررسی شد. ماهیان بلافاصله پس از صید به کارخانه فرآوری ایران گواتر پسابندر منتقل شده و پس از انجماد در دمای 18 - درجه سانتیگراد به مدت 6 ماه نگهداری شدند. نمونه برداری هر ماه یک بار جهت سنجش شاخص ها انجام شد. نتایج نشان داد که شاخص آنیزیدین در ماه سوم نگهداری نسبت به سایر ماه ها افزایش معناداری داشته است (p<0/05) و پس از ماه سوم روند کاهشی داشت. عدد توتوکس بعد از ماه دوم تا پایان دوره نگهداری همراه با افزایش معنادار بوده است (p<0/05) و بیشترین میزان آن مربوط به پایان دوره نگهداری بود. شاخص های پیوند دوگانه و سه گانه مزدوج از روند تغییرات یکسانی برخوردار بوده و با گذشت زمان به طور معناداری افزایش داشتند (p<0/05). در مجموع نتایج نشان داد که با گذشت زمان احتمال بروز فساد اکسیداتیو در ماهی باس دریایی آسیایی طی نگهداری به صورت منجمد افزایش می یابد.

لینک کمکی