فایل رایگان محاسبه LD50 و بررسي کشندگي سم خام عروس دريايي Crambionella orsini پس از استخراج و اندازه گيري غلظت سم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان محاسبه LD50 و بررسي کشندگي سم خام عروس دريايي Crambionella orsini پس از استخراج و اندازه گيري غلظت سم :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

مقدمه: یکی از گونه های رایج عروس دریایی در خلیج فارس Crambionella orsini می باشد که گونه ای خوراکی و تجاری است. این عروس دریایی در بلوم های که در منطقه اروند و سواحل دبی و امارات داشته است، موجب آسیب هایی به شناگران و گردشگران شده است. از این رو بر آنیم که در این پژوهش به بررسی و اندازه گیری میزان کشندگی و غلظت این سم بپردازیم. اهداف: هدف از پژوهش حاضر اندازه گیری میزان کشندگی سم خام عروس دریایی Crambionella orsini و تعیین غلظت سم بر حسب ml می باشد. لازم به ذکر است که گفته شود برای تمامی مراحل تحقیقاتی در مورد سموم، تعیین و اندازه گیری این دو فاکتور بسیار لازم و ضروری می باشد. روش تحقیق: برای استخراج سم عروس دریایی Crambionella orsini از روش (1998) bloom استفاده شد و برای اندازه گیری LD50 از روش Jung and Choi (1994) و در نهایت برای تعیین میزان غلظت سم از روش Biuret استفاده گردید. نتایج: نتایج به دست آمده نشان داد که غلظت سم عروس دریایی Crambionella orsini به مقدار 51mg/ml بوده و LD50 آن برابر با 50ml می باشد. این مقدار از 50LD بر روی موش های نر سوری آزمایش شده و درشرایط استاندارد آزمایشگاهی موجب مرگ نیمی از آنها شد.

لینک کمکی