فایل رایگان مطالعه ميکروسکوپي پوست ماهي کپور معمولي طي سازش با شوري هاي مختلف محيطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه ميکروسکوپي پوست ماهي کپور معمولي طي سازش با شوري هاي مختلف محيطي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

پوست یک عضو گسترده در ماهی می باشد که برای تنظیم اسمزی تحت تاثیر شوری قرار می گیرد. این تحقیق برای یافتن اینکه چگونه ماهی کپورمعمولی می تواند بدون ایجاد تغییر در ساختار و آسیب بافت ها، به ویژه سلول های درگیر در تنظیم اسمزی پوست در برابر شوری متفاوت مقاومت کند. برای این منظور 120 قطعه ماهی کپور معمولی به مدت 2 هفته در تیمار با شوری های 4، 8، 12 گرم در لیتر و آب شیرین و به عنوان تیمار شاهد با سه تکرار قرار داده شدند. برای مطالعات هیستومورفولوژی نمونه هایی با حداکثر ضخامت نیم سانتی متر برداشت شد. پس از تثبیت در فرمالین بافر 10 روش معمول آماده سازی بافت انجام و برش های 4 تا 6 میکرون بوسیله رنگ هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شدند. نتایج میکروسکوپی نشان داد که در شوری های 4، 8 تا 12 گرم در لیتر و آب شیرین ، ضخامت اپیدرم در خطوط سر ، شکمی و جانبی افزایش یافته است و، تعداد سلول های هشداردهنده کاهش یافته و تعداد سلول های جامی افزایش یافته بود (p<0.05) . بنابراین طبق تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که تحمل و سازگاری ماهی کپور معمولی در برابر تغییرات شوری به دلیل تغییرات در بافت و ساختار فیزیولوژیکی پوست برای تنظیم اسمزی بسیار بالا می باشد. به طوری که گونه مورد نظر توانسته است با تغییراتی در شوری محیطی خود را سازگار کرده و به حیات خود ادامه دهد.

لینک کمکی