فایل رایگان مقايسه جيره هاي غذايي تجاري بيضا وگلدکوين برروي فاکتورهاي همولنف ميگوي وانامي (Litopenaeus vannamei )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه جيره هاي غذايي تجاري بيضا وگلدکوين برروي فاکتورهاي همولنف ميگوي وانامي (Litopenaeus vannamei ) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

جیره های تجاری بیضا و گلد کوئین از جمله جیره های پر مصرف متداول در صنعت آبزی پروری میباشد. در این مطالعه میگوها با میانگین وزنی 1/41±16 در آزمایشگاه خیس بصورت 2 تیمار با 3 تکرار تیمار بندی شدند و بعد از 1 ماه آنالیز صورت گرفت. سپس همولنف میگوها گرفته شد و آنالیز شد. گلوکز 9/53±23/25، اوره 2/01±6/82، کلسیم 0/68±12/85، فسفر 0/45±1/22، منیزیوم 1/55±8/07، تری گلیسیرید 5/77±41، توتال پروتئین 0/68±8/20 و HDL 1/50±3/75 در جیره گلدکوئین و کراتینین 0/05±0/27، اوریک اسید 0/35±0/67، کلسترول 2/63±1/75 و LDL 2/06±5/25 در جیره بیضا میزان بالاتری را نشان دادند. نتایج نشان داد اختلاف معناداری در همولنف دو غذا دیده نشد (P<0/05). در نهایت تولید کنندگان داخلی می توانند با استفاده از اقلام غذایی با کیفیت سعی در بهبود بازده غذایی خود کنند.

لینک کمکی