فایل رایگان هيستومورفولوژي روده ماهي کپور معمولي طي سازش با شوري هاي مختلف محيطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان هيستومورفولوژي روده ماهي کپور معمولي طي سازش با شوري هاي مختلف محيطي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

در این مطالعه روده ماهی کپور معمولی که یک گونه پرورشی گرمابی و مهم از نطر اقتصادی می باشد تحت تغییرات مختلف شوری محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق به منظور آگاهی ازچگونگی مقاومت در برابر تغییرات در ساختار و آسیب بافت ها به ویژه سلول های درگیر در تنظیم اسمزی روده این ماهی در برابر شوری متفاوت انجام شد. برای این منظور 120 قطعه ماهی کپور معمولی به مدت 2 هفته در تیمار با شوری های 4، 8، 12 گرم در لیتر و آب شیرین و به عنوان تیمار شاهد با سه تکرار قرار داده شدند. برای مطالعات هیستومورفولوژی نمونه هایی با حداکثر ضخامت نیم سانتی متر برداشت شد. پس از تثبیت در فرمالین بافر 10روش معمول آماده سازی بافت انجام و برش های 4 تا 6 میکرون بوسیله رنگ هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شدند نتایج میکروسکوپی نشان داد که ارتفاع ویلی های روده در شوری 4 گرم در لیتر افزایش یافته اما در شوری 12 گرم در لیتر کاهش یافته بود. همچنین یک همبستگی مثبت و معنی داری بین شوری و تراکم سلول های مخاطی از شوری 4 تا 8 گرم در لیتر مشاهده شد. بنابراین طبق تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که تحمل و سازگاری ماهی کپور معمولی در برابر تغییرات شوری به دلیل تغییرات در بافت و ساختار فیزیولوژیکی روده برای تنظیم اسمزی بسیار بالا می باشد. به طوری که گونه مورد نظر توانسته است با تغییراتی درشوری محیطی خود را سازگار کرده و به زندگی خود ادامه دهد.

لینک کمکی