فایل رایگان بررسي تاثير نقش ميانجي رفتار خريد مصرف کننده مد بر رهبري مد در صنعت پوشاک(موردمطالعه: بازار پوشاک تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تاثير نقش ميانجي رفتار خريد مصرف کننده مد بر رهبري مد در صنعت پوشاک(موردمطالعه: بازار پوشاک تهران) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف: هدف از این پژوهش آشنایی با رفتار خرید مد در میان مصرف کنندگان ایرانی با توجه به نگرش آن ها به رهبری مد و ابعاد مصرف مد در بازار پوشاک تهران بود. روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت توصیفی است.جامعه پژوهش خریداران بازار پوشاک تهران می باشند.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران400 نفر تعیین شد که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد.یافته ها: در این پژوهش از فنون آمار توصیفی و استنباطی و برای آزمون فرضیه ها از تحلیل همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی استفاده و داده ها توسط نرم افزار اس.پی. اس. اس. وپی. ال. اس.تجزیه وتحلیل شد. نتیجه گیری:نتایج پژوهش حاکی از آن بود که ذائقه فردی،جستجوی اطلاعات و محصولات جدید بر رفتار خرید مصرف کننده مد تاثیر معناداری دارد همچنین تاثیر رفتار خرید بر رهبری مد مورد تائید قرار گرفت این در حالی است که منفعت طلبی بر رفتار خرید مصرف کننده مد مورد تائید قرار نگرفت

لینک کمکی