فایل رایگان بررسي رابطه کارآفريني و استرس شغلي با نقش واسطه اي ابهام نقش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رابطه کارآفريني و استرس شغلي با نقش واسطه اي ابهام نقش :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 26

چکیده مقاله:

استرس شغلی امروزه به مسئله ای شایع و پرهزینه در محیط های کاری تبدیل شده است و تقریبا همه افراد با آن مواجه شده اند. بنابراین سازمان ها باید شرایطی را فراهم کنند که کارکنان و مدیران بتوانند استعداد و خلاقیت خودشان را بارورکنند و به راحتی فعالیت های نوآورانه خود را در جهت موفقیت سازمان به اجرا درآورند. کارآفرینان با مهارتی که در تشخیص فرصت ها و موقعیت ها و ایجاد حرکت در جهت توسعه موقعیت ها دارند، پیشگامان حقیقی در تحقق این اهداف محسوب می شوند. در تحقیق حاضر برآنیم تا به فایل رایگان بررسي رابطه کارآفريني و استرس شغلي با نقش واسطه اي ابهام نقش بپردازیم. روش تحقیق ، از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است؛ و از نظر روش جمع آوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی و از نوع اسنادی – میدانی است، بدین معنی که ضمن استفاده از منابع علمی و همچنین اطلاعات موجود ، از پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان 50شرکت تولیدی باشند. که حدود 500 نفر می باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای انتخاب نمونه ها استفاده شد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه 217 نفر بدست آمده است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 23 و در دو بخش توصیفی و استنباطی استفاده گرید و نتیجه گردید: تمام فرضیات در سطح اطمینان بالای 0.95 تایید گردید.

لینک کمکی