فایل رایگان بررسي نقش واسطه اي نوآوري تکنولوژيکي راديکالي و گسترده در رابطه بين نوآوري سازماني و عملکرد صادرات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي نقش واسطه اي نوآوري تکنولوژيکي راديکالي و گسترده در رابطه بين نوآوري سازماني و عملکرد صادرات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 25

چکیده مقاله:

در دو دهه اخیر بهبود عملکرد صادرات از طریق نوآوری های سازمانی ، رادیکالی و گسترده بسیار مورد توجه محققان قرار گرفته است . بررسی اثر محققان قبلی نشان می دهد که مطالعات اندکی وجود دارد که اثرات نوآوری های سازمانی را بر عملکرد صادرات بطور مستقیم و از طریق سازه های نوآوری تکنولوژیکی رادیکالی و نوآوری تکنولوژیکی گسترده بررسی کرده باشند . بنابر این، هدف اصلی این مطالعه تعیین تاثیر پذیرش نوآوری سازمانی بر عملکرد صادرات و از طریق نوآوری های تکنولوژیکی رایکالی و گسترده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از منظر گردآوری داده، توصیفی – پیمایشی محسوب بود. جامعه آماری تحقیق شامل 50 شرکت نمونه صادراتی ایران در سال 1397 بودند . داده ها توسط پرسشنامه استاندارد آزار و چوبیشی (2017) به روش تمام شماری جمع آوری شد. نرخ پاسخ دهی 88 % بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزارهای اسمارت، پی ال اس و اس پی اس اس استفاده گردیده است. در این مطالعه از روایی محتوایی و سازه جهت تعیین روایی پرسش نامه استفاده شد . بعلاوه ، از کرونباخ الفا و پایایی ترکیبی جهت تعیین پایایی پرسش نامه استفاده گردید. نتایج نشان داد که پایایی و روایی پرسشنامه تحقیق درحد تعیین شده بودند. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد پذیرش نوآوری سازمانی برای توسعه یک بازار خارجی به طور مثبت بر نوآوری تکنولوژیکی رادیکالی ، نوآوری تکنولوژیکی گسترده تاثیر دارد . بعلاوه ، پذیرش نوآوری سازمانی ،پذیرش نوآوری تکنولوژیکی رادیکالی ،پذیرش نوآوری های تکنولوژیکی گسترده برای توسعه بازار های خارجی به طور مثبت بر عملکرد صادرات شرکت اثرو دارد.. همچنین نوآوری تکنولوژیکی رادیکالی و گسترده نقش واسطه ای در رابطه بین نوآوری سازمانی و عملکرد صادرات ایفا می نماید. این مطالعه با بررسی تاثیر نوآوری سازمانی بر عملکرد صادرات بطور مستقیم و از طریق سازه های نوآوری های تکنولوژیکی رایکالی و گسترده توانست پنجره جدیدی بسوی محققان و درست اندرکاران برای بهبود عملکرد صادرات بگشاید. بنابراین، نتایج این مطالعه می تواند برای مجامع علمی و دست اندرکاران مفید باشد.

لینک کمکی