فایل رایگان شناسايي و رتبه بندي عوامل انگيزشي کارکنان در ايجاد و توسعه کارآفريني خانوادگي و تاثير آن بر گرايش کارآفرينانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي و رتبه بندي عوامل انگيزشي کارکنان در ايجاد و توسعه کارآفريني خانوادگي و تاثير آن بر گرايش کارآفرينانه :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

هدف این مطالعه شناسایی و رتبه بندی عوامل و مولفه های موثر بر انگیزش کارکنان برای ایجاد و توسعه کارآفرینی خانوادگی بود . جامعه آماری این مطالعه خبرگان کارآفرینی خانوادگی بودند .در این مطالعه جهت گرد اوری داده های مرحله کیفی از مصاحبه و در مرحله کمی از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد . مصاحبه شوندگان درمرحله کیفی 10 نفر از خبرگان و متخصصین کارآفرینی خانوادگی با سابقه کار بیش از 10 سال و در مرحله کمی 175 نفر از کارشناسان شاغل در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بودند . در این مطالعه جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی از نرم افزار اکسل و اکسپرت چویس استفاده گردید .بعلاوه ، در بخش کمی از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده گردید . نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بترتیب معیار های کنترل درونی ،اثبات شایستگی ،کمک به جامعه، کسب استقلال ، استفاده از فرصت ها از مهمترین معیار های تاثیر گذار بر انگیزش کارکنان برای ایجاد و توسعه کارآفرینی خانوادگی بودند. همچنین ، نتایج حاصل از فرضیه های بخش کمی مطالعه نشان داد که استفاده از فرصت ها ، اثبات شایستگی ،کمک به جامعه ،کسب استقلال ،کنترل درونی بر گرایش کار افرینانه کارکنان تاثیر مثببت و معنی دار دارد .این مطالعه با شناسایی و رتبه بندی معیارها و مولفه های موثر بر انگیزش کارکنان برای ایجاد و توسعه کارآفرینی خانوادگی و همچنین سنجش عوامل شناسایی شده بر گرایش کار افرینانه کارکنان توانست پنجره جدیدی بسوی محققان و درست اندرکاران برای ایجاد و توسعه کارآفرینی خانوادگی بگشاید. بنابراین، نتایج این مطالعه می تواند برای مجامع علمی و دست اندرکاران مفید باشد.

لینک کمکی