فایل رایگان خانه هوشمند: معماري، فناوري ها و سيستم ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان خانه هوشمند: معماري، فناوري ها و سيستم ها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

سرویس خانه هوشمند بخش مهمی از مصرف شبکه ی هوشمند توزیع برق است. این سرویس در واقع یک پاسخ بیدرنگ تعاملی بین توان مصرفی شبکه ی برق و کاربران است، و قابلیت خدمات جامع توان مصرفی شبکه ی برق را ارتقاء میدهد، همچنین مصرف هوشمند و تعاملی برق را نیز تحقق میبخشد، علاوه بر این حالت عملیاتی توان مصرفی شبکه برق و الگوی مصرفی کاربران را بهبود میدهد تا بهرهوری انرژی کاربران نهایی را ارتقاء دهد. خانه هوشمند یک بستر مبتنی بر منزل مسکونی است که از اینترنت اشیاء، فناوری کامپیوتر، فناوری کنترل، فناوری نمایش تصویر و فناوری ارتباطات برای اتصال امکانات و تجهیزات مختلف از طریق شبکه استفاده میکند تا نیازهای خودکارسازی کل سیستم را برآورده نموده و بدین ترتیب مدیریت و کنترل راحتتری را فراهم نماید. این مقاله به تحلیل مشخصات خانه ی هوشمند میپردازد، همچنین ساختار خانه هوشمند و کاربرد تجهیزات کلیدی، و فناوریهای کلیدی خانه هوشمند را برای نمایش طراحی سیستم سرویس برق خانه هوشمند و سیستمهای ارتباطی مرتبط ارائه میدهد.

لینک کمکی