فایل رایگان طراحي سيستم خبره فازي براي انتخاب سامانه ويدئو کنفرانس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان طراحي سيستم خبره فازي براي انتخاب سامانه ويدئو کنفرانس :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

انتخاب سیستم سامانه های ویدئو کنفرانس با توجه به هزینه های بالای این سامانه ها و کیفیت مدنظر در سازمان امری است که باید با دقت موردبررسی قرار گیرد و دارای اهمیت فراوانی است.هدف این مقاله، طراحی یک سیستم خبره فازی برای انتخاب سامانه مذاکرات تصویری مناسب بر مبنای معیارهای انتخاب معتبر و بین المللی است تا ریسک ناشی از انتخاب نادرست تا حد امکان کاهش داده شود. منطق فازی این امکان را میدهد که چنانچه یک گزینه در معیاری فاقد انطباق لازم با شرایط سازمان باشد، وضعیت معیار متناظر دیگری بررسی شده تا امکان انتخاب گزینه مناسب به آسانی کاهش نیابد و ارزیابی در سطح کلیه شاخصها و به صورت فازی انجام شود. از سوی دیگر قواعد سیستم خبره فازی، شرایط گزینه ها را با توجه به مطالبات سازمان بررسی میکند و بدین ترتیب، رتبه بندی بدون نیاز به مقایسه ی مستقیم گزینه ها که با مقایسه ی هر گزینه با شرایط مطلوب سازمان انجام میگیرد.

لینک کمکی