فایل رایگان بررسي رفتار هيدروديناميکي در جدا کننده سه فاز صنعتي داراي بوت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي رفتار هيدروديناميکي در جدا کننده سه فاز صنعتي داراي بوت :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

جدا کننده های چند فازی گرانشی یکی از مهمترین تجهیزات برای جدایش فازهای غیر قابل امتزاج در صنایع نفت، گاز وپتروشیمی به شمار می روند. در این مقاله با بکارگیری روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)، فرایند جدایش در یک جداساز سه فاز صنعتی دارای بوت که تاکنون هیچ پژوهشی روی این نوع جداسازها انجام نشده است، مورد بررسی قرار گرفته است. برای شبیه سازی رفتار پیچیده ی سیالات در جداساز سه فازی، یک مدل که ترکیبی از دو مدل چندفازی حجم سیال (VOF) و مدل فاز ناپیوسته (DPM) می باشد، توسعه داده شده است. نتایج محاسبات عددی بر حسب پروفایل های جریان سه فازی، رفتار فازهای ثانویه و بازده جداکننده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دادند که مدل مورد نظر یک مدل مناسب در بررسی رفتارماکروسکوپی و میکروسکوپی جدایش در جداکننده سه فاز بوده است. دراین مطالعه همچنین اثر تغییر میزان دبی آب ورودی روی عملکرد جداساز، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش دبی آب ورودی در محدوده 11823- kg/hr 47295، میزان جرم آب در خروجی گاز از 0/09 به 1/6kg/hr افزایش یافته ولی این مقدارافزایش باعث کاهش چشمگیری درعملکرد جدایش در جداساز مورد نظر نشده است.

لینک کمکی