فایل رایگان بررسي فرآيند ذوب مواد تغيير فازدهنده حاوي نانو ذرات در يک محفظه مربعي مورب

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي فرآيند ذوب مواد تغيير فازدهنده حاوي نانو ذرات در يک محفظه مربعي مورب :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 28

چکیده مقاله:

در این پژوهش به بررسی فرآیند ذوب محفظه مورب مواد تغییر فازدهنده حاوی نانو ذرات پرداخته شده است. نانو ذرات استفاده شده، مس میباشند که با توجه به ضریب رسانش بسیار بالای آن انتخاب شده است. در پژوهش حاضر اثر کسر حجمی نانو ذرات در دو مقدار 0/025 و 0/05 درصد، در دو زاویه 30 و 60 درجه پرداخته شده است. نتایج با استفاده از نرمافزار انسیس فلوئنت17/2 حاصل شده است. نتایج بیان میکنند با افزایش زاویه محفظه، میزان کسر ذوب افزایش خواهد یافت. اثر زاویه بر الگوی جریان نیز تاثیر دارد. اثر زاویه با افزایش زمان، پارامتری موثرتر بر فرآیند ذوب خواهد بود و تاثیر خود را با گذشت زمان بر فرآیند ذوب غالب خواهد کرد. افزایش کسر حجمی نانوذرات سبب بهبود و افزایش کسر ذوب خواهد شد. البته قابل ذکر میباشد که میزان تاثیر زاویه محفظه از کسر حجمی نانو ذرات پارامتری موثرتر است.

لینک کمکی