فایل رایگان تعيين احتمال شکست مخازن ذخيره سازي پروپان و بوتان (LPG) ناشي از افزايش فشار بااستفاده از تکنيک تجزيه و تحليل درخت خطا با رويکرد منطق فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تعيين احتمال شکست مخازن ذخيره سازي پروپان و بوتان (LPG) ناشي از افزايش فشار بااستفاده از تکنيک تجزيه و تحليل درخت خطا با رويکرد منطق فازي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: مخازن ذخیره سازی ال پی جی (LPG) یکی از مهمترین قسمتها در پالایشگاه های گازی میباشند. این مخازن در پالایشگاه ها حجم زیادی از گازهای پروپان و بوتان مایع شده را در خود نگهداری مینمایند. همین امر باعث ایجاد پتانسیل خطرات بسیاری در آنها میشود و متعاقب آن در صورت بروز حادثه، خسارات جانی و مالی زیاد و همچنین وقفه های طولانی مدت در تولید و صادرات ایجاد خواهد شد. هدف از این تحقیق تعیین احتمال شکست مخازن ذخیره سازی پروپان و بوتان (LPG) ناشی از افزایش فشار با رویکرد تلفیقی تکنیک تجزیه و تحلیل درخت خطا و تکنیک منطق فازی در یک پالایشگاه گازی میباشد. روش بررسی: با توجه به شدت پیامدهای ناشی از بروز حادثه در این مخازن، لازم است احتمال شکست و دلایل آن شناسایی گردد. در این تحقیق شناسایی علل و تعیین احتمال رخداد با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل درخت خطا (FTA) انجام شده است. برای تعیین احتمال شکست رویداد نهایی نیاز به نرخ شکست هر یک از قطعات میباشد ولی از آنجائیکه نرخ شکست برخی ازقطعات یا عوامل دخیل در رخداد نهایی بعضا مبهم بوده و دارای عدم قطعیت میباشند، لذا تکنیک تجزیه و تحلیل درخت خطا (FTA) با منطق فازی (FL) تلفیق شده و از این طریق احتمال شکست مخزن تعیین گردید.یافته ها: میزان احتمال شکست مخزن ناشی از افزایش فشار 0/44 به دست آمد که سه حداقل مجموعه برش X12، X13 و X14 مربوط به خرابی LIC های 0133 ، 0143 و 0138 دارای بیشترین اهمیت در درختواره خطا بوده است. این قطعات جزء قطعات غیر قابل تعمیر بوده و بر اساس دستورالعمل سازنده در دوره های مشخصی می بایستی تعویض گردند.بحث و نتیجه گیری: تنها تعداد اندکی از رویدادها، نقش برجستهتری در وقوع رویداد نهایی دارند. علاوه بر مشخص شدن میزان اهمیت رویدادها، از دیگر نتایج سودمند این محاسبه، روشن شدن وضعیت تخصیص منابع به منظور تست، تعمیر و نگهداری،بازرسی و کنترل کیفیت می باشد. یافتها نشان داد قطعهای که سهم عمدهای در وقوع رویداد نهایی دارد بایستی در زمان کمتری تعمیر یا از سرویس خارج گردد.

لینک کمکی