فایل رایگان توسعه مدل پيش بيني کننده مصرف حامل انرژي بخار در فرآيند شيرين سازي گاز با استفاده از رگرسيون چند متغيره با داده هاي واقعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان توسعه مدل پيش بيني کننده مصرف حامل انرژي بخار در فرآيند شيرين سازي گاز با استفاده از رگرسيون چند متغيره با داده هاي واقعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

طراحی و توسعه مدلهای چند متغیره در فرآیندهای پیچیده صنعتی با بکارگیری سیستمهای کنترلی نوین، مورد توجه محققان و بخشهای صنعتی قرار گرفته است. لذا، با توجه به اهمیت و نقش کلیدی پالایشگاه های گاز در صنعت انرژی کشور، توسعه وبهره گیری از مدلهای چند متغیره ریاضی، بیش از پیش ضروری میباشد. ایجاد ابزار بهینه سازی فرآیند و یافتن نقاط بهینه کارکرد در شرایط مختلف عملیاتی، تحلیل رفتار سیستم، مطالعه پارامتریک و تحلیل حساسیت، پیش بینی مقادیر پارامترهای مختلف مانند مصرف حاملهای انرژی و کنترل عملیاتی مناسب شامل بهره برداری و نگهداری و تعمیرات (نت) با رویکرد انرژی از ویژگیهای مهم مدلهای مورد اشاره میباشد. بهره گیری از یک مدل پیش بینی کننده، منجر به بهبود عملکرد انرژی، کاهش هزینه ها، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و سایر اثرات مرتبط زیست محیطی میشود. در این تحقیق، برای یک ترین گازی پالایشگاه مورد مطالعه، با استفاده از داده های واقعی (فراخوانی شده از سیستم ذخیره سازی داده ها)، در بازه زمانی یکساله، کلیه پارامترهای فرآیند بررسی و میزان تاثیرگذاری هر یک از متغیرهای مرتبط بر مصرف بخار تعیین شده است. در ادامه، مدل پیش بینی کننده مصرف با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره توسعه داده شده است. اعتبارسنجی نتایج، نشاندهنده دقت قابل قبول مدل میباشد بطوریکه مقدار ضریب تعیین (R2) در حدود %90 و سطح معنیداری مدل (Significance F) نزدیک به صفر به دست آمده است. همچنین، با استفاده از داده های واقعی در زمان گزارش دهی نیز عملکرد مناسب مدل پیش بینی کننده، تایید شده است، بدین صورتکه داده های واقعی مصرف بخار که درمدلسازی استفاده نشده است با پیش بینی مصرف منتج ازمدل، مقایسه شده و اختلاف در حدود %2 میباشد.

لینک کمکی