فایل رایگان حل عددي معادله انتقال جرم فيلم مايع ريزان؛ فرآيند جذب گاز TNT

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان حل عددي معادله انتقال جرم فيلم مايع ريزان؛ فرآيند جذب گاز TNT :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این پژوهش، به فرآیند جذب گاز TNT توسط فرآیند جذب در ستون دیواره مرطوب پرداخته شده است. این فرآیند توسط دو دیدگاه اختلاف محدود و حجم محدود به صورت عددی بررسی شده است. با استفاده از دو رویکرد صریح و کرانک نیکلسون در این دو دیدگاه، پروفایل غلظتی جزء گازی در شبکه بندی یکسان مقایسه شده است. پروفایل غلظتی به دست آمده از روشهای عددی با حل تحلیلی معادله حاکم بر فرآیند تطابق خوبی دارد. از مقادیر حاصله برای غلظت در روشهای عددی نتیجه میشود که روش حجم محدود در تعداد شبکه یکسان، علاوه بر دقت بیشتر دارای زمان محاسباتی کمتری است و زمان محاسباتی حل عددی را به میزان % 50 کاهش داده است.

لینک کمکی