فایل رایگان فرآيند بهبود زيست سوخت -4متيل انيسول استخراج شده از ليگنين، از طريق واکنش هيدرودي اکسيژناسيون (HDO) کاتاليستي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فرآيند بهبود زيست سوخت -4متيل انيسول استخراج شده از ليگنين، از طريق واکنش هيدرودي اکسيژناسيون (HDO) کاتاليستي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

این پژوهش ارتقاء کاتالیزوری -4متیل انیسول با استفاده از Pt / -Al2O3 در حضور هیدروژن در یک راکتور لوله ای با بسترثابت در دمای 623 K ، فشار8 بار و سرعت فضایی در محدوده(گرم کاتالیست×ساعت))/گرم-4متیل انیسول)3,6 را بررسی میکند. برای تعیین شبکه واکنش احتمالی از داده های تبدیل- گزینش پذیری استفاده شد،که با توجه به این داده ها، مشاهده شد که شکست پیوند Cmethyl-O سریعتر و آسانتر از شکست پیوند Caromatic-O است. ازاین رو، تشکیل -4متیل فنول به عنوان یک محصول اولیه از طریق تجزیه پیوند Cmethyl-O انجام میشود و سپس با هیدروژن کافت Caromatic-O تولوئن به وجود می آید. همچنین یکی دیگر از روشهای ممکن حذف اکسیژن، شامل واکنش شکست مستقیم Caromatic-O است که منجر به تولید تولوئن میشود. واکنش های چندگانه ترنس آلکیلاسیون شامل بازآرایی داخلی و مولکولی برای متیل فنولها با چندین جایگزین متیل است. محصولات عمده -4متیل فنول، 2،-4دی متیل فنول و 2،4،-6تری متیل فنول بود. بنابراین ما نتیجه گرفتیم که ترنس الکیلاسیون شامل متیل در گروه های متوکسی، یکی از واکنشهایی است که به عنوان واکنشهای کاتالیز شده بر پایه اسیدی طبقه بندی میگردد.

لینک کمکی