فایل رایگان مدل سازي دما در فرآيند فرازآوري با گاز و اثر آن بر دقت محاسبات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مدل سازي دما در فرآيند فرازآوري با گاز و اثر آن بر دقت محاسبات :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

فرآیند فرازآوری با گاز پیوسته، یکی از فرآیندهای افزایش تولید از چاه است که در صورت افت فشار مخزن و نبود فشار لازم برای بالا آمدن نفت از درون چاه استفاده میشود. در فرآیند فرازآوری با گاز پیوسته، معمولا گاز از درون فضای حلقوی به لوله ی مغزی برای سبک کردن ستون مایع درون لوله ی مغزی تزریق میشود، بنابراین محرک لازم به جریان سیال داده میشود تا بتواند حرکت کند و تولید داشته باشیم. در این فرآیند بهینه مقدار نرخ گاز تزریقی به دما و فشار و عمق تزریق بستگی دارد و آگاهی دقیق از این عوامل باعث فرازآوری بهینه میشود.گاز سردی که از سر چاه به داخل فضای حلقوی تزریق می شود بطور پیوسته با عمق گرما میگیرد و گرم میشود، نرخ انتقال حرارت برای گاز درون فضای حلقوی به دمای نسبی سازند و سیال درون لوله ی مغزی بستگی دارد. برای طراحی بهینه سامانه فرازآوری با گاز از نقطه نظر جریان و شیر تزریق آگاهی دقیق از دمای سیال در فضای حلقوی و لوله ی مغزی لازم است.با استفاده از این مدل، محاسبات مربوط به فرازآوری با گاز دقت بیشتری پیدا میکنند و میتوان خواص گاز و نفت و توزیع فشار را دقیق تر محاسبه کرد. لذا با افزودن نتایج حاصل از این مقاله به محاسبات فرازآوری با گاز، حجم گاز تزریقی و محل و فشارتزریق با دقت بیشتری محاسبه میشوند. پس هدف اصلی، بررسی تاثیر درنظرگرفتن معادله ی انرژی در محاسبات فرازآوری با گاز میباشد.

لینک کمکی